Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 4 februari 2016, nr. IENM/BSK-2016/2212, tot vaststelling van het mandaat en de machtiging aan het CBR theorie-examens voor luchtvarenden af te nemen (Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3, eerste lid, en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de instemming van de gemandateerde blijkens de brief van 5 juli 2013, kenmerk CDS20130198/MHI/IFE, van de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen;

BESLUIT:

Artikel 1

 • 1. Aan de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wordt mandaat verleend tot het nemen van besluiten ter uitvoering van de artikelen 9, 11 en 12 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004.

 • 2. De algemeen directeur genoemd in het eerste lid wordt tevens gemachtigd tot het verrichten van andere handelingen ter uitvoering van de in het eerste lid genoemde artikelen.

Artikel 2

 • 1. Een besluit als bedoeld in artikel 9 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004, wordt ondertekend met:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’

  dan wel

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u hiertegen, op grond van de Algemene wet bestuursrecht, binnen zes weken na de datum waarop deze beslissing is verzonden schriftelijk bezwaar aantekenen. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

  • de gronden van het bezwaar.

  Het bezwaarschrift kunt u richten aan:

  Inspectie Leefomgeving en Transport

  Postbus 16191

  2500 BD Den Haag.’

 • 2. Een resultaatbrief als bedoeld in artikel 11 van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’

  dan wel

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’,

  gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris en door de tekst:

  ‘Indien u het niet eens bent met deze beslissing kunt u binnen 14 dagen na de datum waarop u deze resultaatbrief heeft ontvangen schriftelijk om herziening vragen. Het verzoek moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

  • uw naam en adres;

  • de dagtekening;

  • een omschrijving van het examen waarop het verzoek is gericht;

  • de gronden van het verzoek.

  Het verzoek om herziening kunt u richten aan:

  CBR, divisie CCV

  Postbus 1810

  2280 DV Rijswijk.’

 • 3. Een beslissing op het herzieningsverzoek als bedoeld in artikel 12, vierde lid, van het Examenreglement voor luchtvarenden 2004 wordt ondertekend met:

  ‘DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’, gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris,

  dan wel

  ‘DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, namens deze, de algemeen directeur van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen’, gevolgd door de handtekening en naam van de betrokken functionaris.

Artikel 3

Het Besluit mandaat en machtiging luchtvaarttheorie-examens CBR 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat en machtiging theorie-examens luchtvarenden 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, S.A.M. Dijksma

Naar boven