Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Pijnacker-NootdorpStaatscourant 2016, 73016Instelling gemeenschappelijke regelingenOpheffingsbesluit gemeenteraad van Pijnacker-Nootdorp m.b.t. Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas

Logo Pijnacker-Nootdorp

De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp;

 

Overwegende:

 • 1.

  dat het college van gedeputeerde staten van de provincie Zuid-Holland op 23 november jl. aan het algemeen bestuur van het schap heeft laten weten op 31 december 2016 uit de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas te treden;

 • 2.

  dat dit besluit feitelijk neer komt op opheffing van deze gemeenschappelijke regeling, maar dat het dienstig is dat de deelnemers daartoe expliciet besluiten;

 • 3.

  dat tussen de gemeente, de provincie en Staatsbosbeheer afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de overdracht van het eigendom van ‘de Groene Keijzer’ en het erfpachtrecht van ‘de Dobbeplas’ waarbij ook op langere termijn het beheer van deze gebieden, inclusief de financiering daarvan is geborgd;

 • 4.

  dat tussen gemeente en provincie afspraken zijn gemaakt ten aanzien van de omvang en duur van de provinciale bijdrage aan het gebied, die na opheffing van het schap door de gemeente als rechtsopvolger van het schap zal worden ontvangen;

 • 5.

  dat het algemeen bestuur een concept liquidatieplan heeft opgesteld, met als uitgangspunt dat alle rechten en verplichtingen en vermogensbestanddelen worden overgedragen aan de gemeente Pijnacker Nootdorp als rechtsopvolger van het schap;

gelet op artikel 51 van de Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 33 van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas;

besluit:

 

 • 1.

  de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas op te heffen;

 • 2.

  de datum van opheffing vast te stellen op 31 december 2016;

 • 3.

  in te stemmen met het concept-liquidatieplan, waarin de gemeente Pijnacker-Nootdorp als rechtsopvolger van het schap wordt aangewezen;

 • 4.

  de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders toestemming te verlenen tot het (eveneens) besluiten tot opheffing van de gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Dobbeplas;

 • 5.

  in te stemmen met het overnemen van de beheerverantwoordelijkheid voor de Dobbeplas en de Groene Keijzer per 1 januari 2017, en de provincie hiervan in kennis te stellen;

 • 6.

  hiervoor de te ontvangen liquide middelen vanuit de liquidatie van het Natuur- en recreatieschap Dobbeplas te storten in een te vormen bestemmingsreserve ‘Dobbeplas en Groene Keijzer’;

 • 7.

  en de structurele beheerkosten budgetneutraal te verwerken in de Kadernota 2017.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 oktober 2016.

de plv. griffier,

Mw. E.Y. Abma-Mom

de voorzitter,

mw. F. Ravestein