Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EemsmondStaatscourant 2016, 72985Ruimtelijke plannenKennisgeving besluit Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, uitgebreide voorbereidingsprocedure Westereemsweg M15 te Eemshaven

Logo Eemsmond

Burgemeester en wethouders van Eemsmond maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning hebben verleend voor het vervangen van een windturbine aan de Westereemsweg M15 te Eemshaven. De vergunning bestaat uit het bouwen van een bouwwerk (art. 2.1, lid 1, sub a Wabo) en het gebruiken van gronden/bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan (art. 2.1, lid 1, sub c Wabo).

Ter inzage

De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 ter inzage in het gemeentehuis te Eemsmond.

Beroep

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend door belanghebbenden bij de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u in spoedeisende gevallen de voorzieningenrechter verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u samen met een kopie van uw beroepschrift sturen aan de voorzieningenrechter van de sector Bestuursrecht van de rechtbank Noord-Nederland, locatie Groningen, Postbus 150, 9700 AD Groningen.

Online indienen

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij de rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.