Bekendmaking wijziging Gemeenschappelijke regeling BBS

Logo Soest

Burgemeester en wethouders van Soest maken bekend dat zij op 1 november 2016, na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Soest d.d. 27 oktober 2016 (RB 16-60), hebben besloten de Gemeenschappelijke regeling “Werk en inkomen Baarn, Bunschoten en Soest” te wijzigen in de Gemeenschappelijke regeling samenwerking sociaal domein Baarn, Bunschoten en Soest (BBS).

Deze gemeenschappelijke regeling treedt in werking op 1 januari 2017 en geldt voor onbepaalde tijd.

Eenzelfde besluit is ook genomen door

  • 1.

    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn op 1 november 2016, na verkregen toestemming van de gemeenteraad van Baarn d.d. 26 oktober 2016 (16RV000062), en

  • 2.

    Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunschoten op 1 november 2016, na verkregen toestemming van de gemeenteraad van de gemeente Bunschoten d.d. 27 oktober 2016 (RV 104 11 58).

De nieuwe gemeenschappelijke regeling heeft de vorm van een bedrijfsvoeringsorganisatie en voert namens en voor de deelnemende gemeenten ondersteunende processen en uitvoeringstaken uit op het terrein van de Participatiewet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Jeugdwet en aanverwante wet- en regelgeving.

De medewerkers die deze taken uitvoeren zijn bij de gemeenschappelijke regeling in dienst, evenals de medewerkers van de sociale teams.

Op het moment van inwerkingtreding van deze gemeenschappelijke regeling vervalt de gemeenschappelijke regeling samenwerking Werk en Inkomen Baarn, Bunschoten en Soest.

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar maken door binnen zes weken na deze bekendmaking een gemotiveerd en ondertekend bezwaarschrift te sturen naar het college van burgemeester en wethouders van een deelnemende gemeente:

College van burgemeester en wethouders van Baarn

Postbus 1003

3740 BA Baarn

 

College van burgemeester en wethouders van Bunschoten

Postbus 200

3750 GE Bunschoten

 

College van burgemeester en wethouders van Soest

Postbus 2000

3760 CA Soest

Naar boven