Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeeuwardenStaatscourant 2016, 72400Ruimtelijke plannenVastgesteld wijzigingsplan Leeuwarden – Lân fan Taal

Logo Leeuwarden

Van 29 december 2016 tot en met 9 februari 2017 ligt het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan Leeuwarden – Lân fan Taal met bijbehorende stukken ter inzage.

Plangebied

Het wijzigingsplangebied betreft een deel van de gronden (bestaande grasveld) aan de oostkant van het Oldehoofdsterkerkhof in Leeuwarden.

Ontwikkeling

In het kader van de verkiezing tot Europese Culturele Hoofdstad 2018 wordt het centrum van Leeuwarden, rondom de Oldehove en de Prinsentuin, de locatie voor Lân fan Taal: het hart van taal in Friesland én van Europa. Lân fan Taal wordt gedragen door de bestaande instituten Afûk, Tresoar, Ryksarchyf, HCL en Fryske Akademy, allen gevestigd rond het Oldehoofsterkerkhof en de Prinsentuin, en – op andere locaties gevestigd – RUG en Omrop Fryslân. Aan deze instituten wordt in 2018 de Taalekspo toegevoegd.

Dit wijzigingsplan voorziet in de realisatie van de Taalekspo. Het wijzigingsplan biedt ruimte voor een museum en biedt tevens ruimte voor ondergeschikte horeca en ondergeschikte detailhandel ten dienste van de voorziening. Ook biedt het plan ruimte voor openbare toiletvoorzieningen en wordt er ruimte geboden voor een tribune. De maximale bouwhoogte van het gebouw bedraagt 9 meter.

Gewijzigde vaststelling

In de verbeelding is per abuis de grens van het wijzigingsplan niet goed getekend. De grens van het wijzigingsplan ligt te ver naar het noorden. Een kleine verplaatsing van de grens van het wijzigingsplan naar het zuiden is nodig om het gebouw op de eerder gepresenteerde locatie te kunnen realiseren. Het bouwvlak is 40 bij 13 meter gebleven.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde wijzigingsplan met bijbehorende stukken kunt u inzien:

  • in het Stadskantoor, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden (op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.30 uur). Hier kunt u ook vragen stellen over het plan en de procedure.

Beroep

Bent u het niet eens met dit vastgestelde wijzigingsplan? Dan kunt u beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt alleen beroep instellen:

  • van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017

  • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan hebt ingediend

  • als u belanghebbende bent en bezwaar heeft tegen de wijzigingen die het college bij de vaststelling heeft aangebracht

  • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen

Voorlopige voorziening

Hebt u beroep ingesteld, dan kunt u tijdens de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Dit kan alleen in spoedeisende zaken.

Het besluit tot vaststelling treedt de dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.