Planologische wijzigingsprocedure Zuideinde 174 Oostzaan

Logo Oostzaan

Het college van burgemeester en wethouders is van plan met toepassing van de wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6 lid 1 sub a Wet ruimtelijke ordening om een bestemmingswijziging van het bestemmingsplan Buitengebied Oostzaan toe te passen door het bouwvlak te vergroten van het perceel Zuideinde 174 in Oostzaan.

Inzage: Het ontwerpwijzigingsplan met het IDN : NL.IMRO.0431.BW2016003012 met bijbehorende stukken kan vanaf donderdag 29 december 2016 gedurende een periode van 6 weken worden ingezien in het gemeentehuis van Oostzaan.   

Ook is het plan direct raadpleegbaar op:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0431.BW2016003012-0301

Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde termijn van terinzageligging (van 29 december 2016 tot en met 8 februari 2017) kunnen belanghebbenden schriftelijk zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan naar voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders van Oostzaan, postbus 20 1530 AA Wormer.

Dit kan ook mondeling op afspraak met het taakveld Ruimtelijke Ordening, telefoon: 075-651 21 00.

Naar boven