Besluit mandaat, volmacht en machtiging college en aanwijzingsbesluit EFRO 2016, (BM EFRO Rotterdam 2016)

Logo Rotterdam

Het college van burgemeester en wethouders,

 • -

  in zijn hoedanigheid van door de Staatssecretaris van Economische Zaken aangewezen Managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020;

 • -

  gemandateerd en gemachtigd door de Minister van Economische Zaken inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies;

 • -

  gemandateerd en gemachtigd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland voor subsidieverstrekking op grond van de Subsidieregeling cofinanciering EFRO Zuid-Holland;

gelezen het voorstel van de wethouder Werkgelegenheid en Economie van 25 november 2016;

gelet op:

 • -

  afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  het Besluit houdende aanwijzing van de managementautoriteit voor het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020, van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 18 december 2014 (Stcrt. 2014, nr. 37660) en van 23 februari 2015 (Stcrt. 2015, nr. 5983);

 • -

  het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidie, van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015 (Stcrt. 2015, nr. 19499);

 • -

  het Besluit mandaat en machtiging managementautoriteit OP EFRO West-Nederland 2014-2020 inzake cofinanciering EFRO Zuid-Holland, van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 10 maart 2015 (Provinciaal blad 2015, nr. 1711);

overwegende, dat het om redenen van doelmatigheid gewenst is de daarvoor in aanmerking komende bevoegdheden met betrekking tot EFRO-subsidies in het kader van het Operationeel Programma EFRO West-Nederland 2014-2020 op te dragen aan voornoemde wethouder, ambtenaren en medewerkers, respectievelijk de Algemene Bezwaarschriftencommissie aan te wijzen voor de behandeling van en advisering op bezwaarschriften op grond van de Algemene wet bestuursrecht;

besluit vast te stellen:

Besluit mandaat, volmacht en machtiging college en aanwijzingsbesluit EFRO 2016, (BM EFRO Rotterdam 2016)

Artikel 1 Algemene bepalingen

 • 1.

  De in dit besluit genoemde mandaten, ondermandaten, volmachten, ondervolmachten, machtigingen en ondermachtigingen worden bij afwezigheid geacht te zijn verleend aan plaatsvervangers.

 • 2.

  In dit besluit wordt onder verstrekken van subsidie verstaan: verlenen, weigeren, wijzigen, intrekken, niet in behandeling nemen, verbinden van voorschriften, vaststellen en terugvorderen.

 • 3.

  In dit besluit wordt onder aangaan van uitvoeringsovereenkomsten met betrekking tot subsidie ook verstaan het besluiten tot wjjzigen, verbinden van voorwaarden en beëindigen van deze overeenkomsten.

Artikel 2

Aan de wethouder met werkgelegenheid en economie in de portefeuille wordt (onder-) mandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot het uitvoeren en beheren van het EFRO-programma Kansen voor West 2014-2020, waaronder in elk geval wordt begrepen:

 • a.

  het verstrekken van subsidies;

 • b.

  het besluiten tot het aangaan van uitvoeringsovereenkomsten met betrekking tot subsidies;

 • c.

  het vertegenwoordigen in rechte met betrekking tot uitvoeringsovereenkomsten inzake tot subsidies, waaronder wordt begrepen het ondertekenen van deze overeenkomsten;

 • d.

  het vaststellen van subsidieplafonds en het besluiten tot opvolgende subsidieplafonds, met uitzondering van de rijks- en provinciale cofinanciering, voornoemd;

 • e.

  het besluiten tot het wijzigen van overeenkomsten en convenanten met bestuursorganen;

 • f.

  het vertegenwoordigen in rechte met betrekking tot het wijzigen van overeenkomsten en convenanten met bestuursorganen, waaronder wordt begrepen het ondertekenen van deze overeenkomsten;

 • g.

  het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging aan de bemiddelende instanties;

 • h.

  het actief en passief openbaarmaken van documenten, bedoeld in de Wet openbaarheid van bestuur;

 • i.

  het uitvoeren van de dwangsomregeling, bedoeld in de artikelen 4:17, 4:18 en 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • j.

  het benoemen van de leden van de Deskundigencommissie, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder a van de Beleidsregel Operationeel Programma EFRO 2014-2020 West-Nederland, versie 2 (Stcrt. 2016, nr. 38335);

 • k.

  het besluiten tot het wijzigen van de instellingsbesluiten van:

  • i.

   de Deskundigencommissie, genoemd onder j;

  • ii.

   de Stedelijke Adviesgroep, bedoeld in artikel 1.1, aanhef en onder f, van de Beleidsregel, genoemd onder j;

  • iii.

   het Comité van Toezicht, bedoeld in artikel 47 van de Verordening (EU), nr. 1303/2013.

Artikel 3

Aan de programmamanager en de programmasecretaris Kansen voor West wordt (onder)mandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot de bevoegdheden, bedoeld in artikel 2, onder a, b, c, h en i.

Artikel 4

 • 1.

  Aan het hoofd Juridische diensten van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning wordt (onder)mandaat, -volmacht en -machtiging verleend tot:

 • a.

  het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, inclusief het beslissen op verzoeken om vergoeding van de proceskosten op grond van artikel 7:15 van de Algemene wet bestuursrecht, waartegen de (in lid 2 genoemde) gemandateerde niet te kennen heeft gegeven contrair te willen gaan aan het advies van de Algemene Bezwaarschriftencommissie;

 • b.

  het uitvoeren van de dwangsomregeling, bedoeld in de artikelen 4:17, 4:18 en 4:20 van de Algemene wet bestuursrecht, met betrekking tot het nemen van beslissingen op bezwaarschriften, bedoeld onder a;

 • c.

  het besluiten tot het voeren van rechtsgedingen, zowel eisend als verwerend, of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten.

 • 2.

  Het hoofd Juridische diensten voornoemd is bevoegd deze bevoegdheden te ondermandateren, ondervolmachten en ondermachtigen aan ambtenaren en medewerkers binnen zijn organisatie.

Artikel 5

Aan het hoofd en de teammanagers van de afdeling Juridische diensten van het cluster Bestuurs- en Concernondersteuning van de gemeente Rotterdam, wordt machtiging en ondermachtiging verleend tot vertegenwoordiging in juridische procedures en voorprocedures bij alle rechterlijke en niet-rechterlijke instanties belast met het voorbereiden of het nemen van beslissingen in geschillen of rechtsgedingen, met de bevoegdheid medewerkers van genoemde afdeling, andere medewerkers van de gemeente, alsmede externe professionele rechtshulpverleners, te ondermachtigen om op te treden als vertegenwoordiger.

Artikel 6

 • 1.

  De Algemene Bezwaarschriftencommissie wordt aangewezen voor het behandelen van en adviseren op bezwaarschriften, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Algemene wet bestuursrecht.

 • 2.

  De bezwaarschriften worden behandeld overeenkomstig het bepaalde in de Verordening behandeling bezwaarschriften Rotterdam 2008.

Artikel 7 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 8 Citeerartikel

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit mandaat, volmacht en machtiging college en aanwijzingsbesluit EFRO 2016 of als BM EFRO Rotterdam 2016.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 6 december 2016.

De secretaris, De burgemeester,

Ph. F. M. Raets A. Aboutaleb

Naar boven