Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2016, 72079OverigVoornemen voorbereiding bestemmingsplan

Logo Amsterdam

Groot Waterloo

Het algemeen bestuur/dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum maakt ingevolge artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening, het volgende bekend:

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft het voornemen om het bestemmingsplan

Groot Waterloo voor te bereiden. Dit bestemmingsplan wordt opgesteld als gevolg van de actualisatieplicht die sinds 1 juli 2008 verankerd ligt in de Wet ruimtelijke ordening.

De grenzen van het plangebied Groot Waterloo worden gevormd door de Nieuwe Herengracht in het oosten, de Prins Hendrikkade in het noorden, de Oude Schans en de Zwanenburgwal in het westen en de Amstel in het zuiden.

Geen stukken ter inzage

Er liggen geen stukken ter inzage betreffende dit voornemen. Ook is er geen gelegenheid een reactie over dit voornemen naar voren te brengen.

Tevens is besloten om af te zien van de mogelijkheid om een onafhankelijke instantie in de gelegenheid te stellen advies uit te brengen over het voornemen.

In een later stadium zal het ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden gelegd. Op dat moment wordt de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen geboden.

Te zijner tijd wordt dit bekend gemaakt.

Amsterdam, 29 december 2016

Algemeen bestuur/dagelijks bestuur van de bestuurscommissie Centrum