Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Omgevingsdienst NoordzeekanaalgebiedStaatscourant 2016, 72072VergunningenProvincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking (Windpark Westeinde)

Logo Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bekend dat zij een ontwerpbeschikking ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ter inzage heeft gelegd.

 

De ontwerpbeschikking betreft het voornemen tot de bouw en exploitatie van zeven windturbines ter vervanging van de bestaande zeven turbines. Het project is gelegen aan het Jaagpad te Breezand in de gemeente Hollands Kroon, ten oosten van de rijksweg N9 en het Noordhollandsch Kanaal, circa 3 kilometer ten westen van de kern Anna Paulowna.

 

Provinciale Staten van Noord-Holland heeft op 20 december 2016 een ontwerp verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit project.

 

Deze aanvraag is reeds vergund op 14 maart 2016. Naar aanleiding van bezwaar op deze vergunning is besloten deze aanvraag opnieuw in behandeling te nemen en daarbij de uitgebreide procedure uit de Wabo te volgen.

 

Aanvrager: Windpark Westeinde B.V.

Zaaknummer: 2483550

 

Inzage

De ontwerpbeschikking, de ontwerp verklaring van geen bedenkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van de dag na publicatie gedurende zes weken ter inzage op www.odnzkg.nl onder bekendmakingen en (digitaal) bij:

- provincie Noord-Holland, Noord-Hollands Archief, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (vraag naar Rob Lunshof);

- gemeente Hollands Kroon, De Verwachting 1 te Anna Paulowna.

 

Zienswijzen

Binnen de inzagetermijn kan een ieder zienswijzen over de ontwerpbeschikking en/of de ontwerp verklaring van geen bedenkingen naar voren brengen via digitale formulieren op de website www.odnzkg.nl. Geef duidelijk aan als u niet wilt dat uw naam en adres bekend gemaakt worden. Een schriftelijke zienswijze stuurt u aan de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, Regiebureau, Postbus 209, 1500 EE Zaandam.

Heeft u vragen over deze procedure of wilt u mondelinge zienswijzen naar voren brengen dan kunt u gebruik maken het contactformulier op www.odnzkg.nl. Er wordt dan contact met u opgenomen.

 

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als men belanghebbende is bij die beschikking en als een zienswijze naar voren is gebracht over de ontwerpbeschikking.