Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SomerenStaatscourant 2016, 71997Ruimtelijke plannenOntwerpwijzigingsplan “plattelandswoning Nederweertseweg 23 Someren”

Logo Someren

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren maken op grond van artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht bekend dat het ontwerpwijzigingsplan “plattelandswoning Nederweertseweg 23 Someren” ter inzage ligt.

Inhoud wijzigingsplan

Het ontwerpwijzigingsplan "Plattelandswoning Nederweertseweg 23 Someren" voorziet in een ruimtelijke ontwikkeling op het perceel kadastraal bekend als gemeente Someren sectie G, nummer 5272, plaatselijk bekend als Nederweertseweg 23 te Someren. De bestemmingswijziging voorziet in het aanduiden van de bedrijfswoning als plattelandswoning.

Geen vaststelling exploitatieplan

Op grond van artikel 6.12 Wro is de gemeenteraad in beginsel verplicht om gelijktijdig met het wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen. Omdat het kostenverhaal van dit plan op een andere wijze is verzekerd, namelijk via een anterieure exploitatieovereenkomst, is het vaststellen van een exploitatieplan niet nodig.

Stukken ter inzage

Het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 30 december 2016 tot en met 9 februari 2017 ter inzage bij het Klantencontactcentrum (KCC) op het gemeentehuis in Someren. Het KCC is geopend op maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor het inzien van het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken buiten openingstijden kan een afspraak worden gemaakt. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer (0493) 494 888.

Het plan is digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0847.BP02016013-OW01) of via de gemeentelijke website www.someren.nl onder het kopje bestemmingsplannen >> ontwerp.

Zienswijze

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder zowel mondeling als schriftelijk een zienswijze indienen op het ontwerpwijzigingsplan. Schriftelijke reacties dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van Someren, Postbus 290, 5710 AG Someren. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze moet een afspraak worden gemaakt. U kunt hiervoor en voor nadere informatie op werkdagen contact opnemen met het Klant Contact Centrum (KCC), tel. (0493) 494 888

Burgemeester en wethouders van de gemeente Someren, 29 december 2016