Besluit

Logo Hilversum

Verkeersregeling Wandelmeent

Gemeenteblad III, 201 6 , nr. 56

Zaak 358428

Burgemeester en wethouders van Hilversum hebben het volgende overwogen ;

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient een verkeersbesluit te worden genomen voor het plaatsen of verwijderen van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Inleiding

Er bestaat behoefte aan een aanvulling van de verkeerstekens voor de Wandelmeent. De Wandelmeent is bij de aanleg van de wijk Hilversumse Meent, als voetpad uitgevoerd. De destijds, in de jaren 70 van de vorige eeuw, aangelegde paden in de wijk dienen tot verbindende paden tussen de woonstraten, enkel bedoeld voor voetgangers. De Wandelmeent loopt als aangelegd voetpad door het wooncomplex genaamd Centraal Wonen.

Doel en maatregel

Er is noodzaak de Wandelmeent –bestaande uit meerdere paden- ook als zodanig aan te wijzen met een verkeersbesluit en het plaatsen van verkeersborden.

De Wandelmeent ervaart overlast van fietsers en fietssluipverkeer. Fietsers zijn aangewezen op de erftoegangswegen en de als fietspad aangewezen fietspaden in en rond de wijk.

In het belang van de verkeersveiligheid, bescherming van de doelgroep en bruikbaarheid van het pad voor de voetgangers in de Wandelmeent, is het gewenst het pad Wandelmeent met het plaatsen van RVV 1990 bord G7 aan te wijzen als voetpad.

De Wandelmeent is globaal op te delen in een aantal paden;

  • Het pad van noord naar zuid tussen Zuidermeent en Vlindermeent, deel uitmakend van Wandelmeent, hierna te noemen “de noord-zuid tak”;

  • Het pad van huisnummer 48 t/m 58 deel uitmakend van Wandelmeent, hierna te noemen “de oosttak” en;

  • Het pad van huisnummer 15 t/m 20, deel uitmakend van Wandelmeent, hierna te noemen “de westtak”, volgens bijbehorende tekening Wandelmeent zaak 358428

Het ontwerp van dit besluit is op 3 november 2016 op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in de Gooi en Eembode en een ieder is gedurende 6 weken in de gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze ten aanzien van dit ontwerpbesluit kenbaar te maken, maar van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt.

Bovengenoemde maatregel zal noch op de Wandelmeent, noch op één van de aangrenzende straten, leiden tot een overschrijding van de luchtkwaliteitsnormen, als genoemd in titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen van de Wet milieubeheer.

Bovengenoemde maatregel zal, noch op de Wandelmeent, noch op één van de aangrenzende straten, leiden tot een formele reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder.

De korpschef politie is gehoord in overeenstemming met artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en adviseert positief op de voorgestelde maatregel.

De Wandelmeent is gelegen binnen deze gemeente en bij de gemeente in beheer en onderhoud.

Op grond van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994) is het college bevoegd ten aanzien van het verkeer op de binnen deze gemeente gelegen wegen, welke niet onder het beheer van het rijk, de provincie of een waterschap vallen, de besluiten te nemen als bedoeld in artikel 12 van het BABW en het college heeft deze bevoegdheid gemandateerd aan de portefeuillehouder verkeer, laatstelijk in het bevoegdhedenregister 2014 (besluit van 22 april 2014).

Bij ons besluit van 30 augustus 2005 is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, afdeling 3.4 Awb, van toepassing verklaard voor verkeersbesluiten (besluiten op grond van de Wegenverkeerswet, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) met uitzondering van besluiten met betrekking tot gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken.

Burgemeester en wethouders van Hilversum besluiten ;

1.Door het plaatsen van borden G7 -zonaal van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, bijlage 1, de noord-zuid tak, de oosttak en de westtak Wandelmeent aan te wijzen als een voetpad. Zie bijbehorende tekening Wandelmeent zaak 358428.

Hilversum, 21 december 2016,

Burgemeester en wethouders van Hilversum,

Namens deze:

De portefeuillehouder verkeer,

F.G.J. Voorink

Dit besluit wordt op 29 december 2016 bekend gemaakt en is gedurende 6 weken in zijn geheel in te zien op de website van de Staatscourant www.officielebekendmakingen.nl. Dit is de enige rechtsgeldige bekendmaking. Een gelijkluidend exemplaar met eventuele bijlagen is gedurende 6 weken in te zien op de website van de gemeente Hilversum (www.hilversum.nl/verkeersbesluiten). Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan, uitsluitend door degene die een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit, binnen 6 weken na bovengenoemde datum van bekendmaking, tegen het definitieve besluit een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. bodemzaak, postbus 16005, 3500 DA Utrecht. In het beroepschrift moeten in ieder geval worden vermeld: uw naam, adres, datum en handtekening, een omschrijving van het besluit en de redenen waarom u het niet eens bent met het besluit. Ook moet u een kopie van dit besluit meesturen.

Dit besluit treedt 6 weken na bovenvermelde publicatiedatum in werking, ook al tekent u beroep aan. Wilt u voorkomen dat, zolang nog niet op uw beroepschrift is beslist, het besluit in werking treedt, dan kunt u aan de rechter een voorlopige voorziening (schorsing) vragen. U richt uw verzoek dan aan de voorzieningenrechter op bovengenoemd adres (o.v.v. voorlopige voorziening).

Aan het behandelen van een beroepschrift en een verzoek tot voorlopige voorziening zijn kosten verbonden (griffierecht). De actuele bedragen kunt u opvragen bij de rechtbank of op www.rechtspraak.nl

Vr16056

Naar boven