Wijziging bestemmingsplan Zomerhuizenterreinen Oosterpark 34 Oostkapelle

Logo Veere

Wij maken bekend dat wij hebben besloten om, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.6, lid 1, sub a Wet ruimtelijke ordening en artikel 19, lid 2 van het bestemmingsplan, het bestemmingsplan “Zomerhuizenterreinen gemeente Veere” te wijzigen voor het omzetten van de bestemming van het perceel Oosterpark 34, 4356 GJ Oostkapelle van "Recreatie - Verblijfsrecreatie" in “Wonen” voor het permanent kunnen bewonen van de woning. Het wijzigingsplan ligt vanaf 29 december 2016 ter inzage op het gemeentehuis. Het digitale wijzigingsplan is vanaf dan in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder nummer NL.IMRO.0717.0109WPOosteOkp-VG01 en via www.veere.nl onder “Wonen en (ver)bouwen - ruimtelijke plannen buiten de kernen – Zomerhuizenterreinen wijzigingsplan Oosterpark 34, Oostkapelle”. Van 30 december 2016 t/m 9 februari 2017 kunnen belanghebbenden een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Het wijzigingsplan treedt in werking op 10 februari 2017, tenzij bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State een verzoek om een voorlopige voorziening wordt ingediend. In dat geval treedt het wijzigingsplan in werking nadat op dat verzoek is beslist. Mocht u over het wijzigingsplan nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Ina van Belzen, tel. 0118 555 352 of mail naar cj.van.belzen@veere.nl.

 

Domburg, 28 december 2016

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

Naar boven