Vastgesteld bestemmingsplan "Biezen te Achtmaal"

Logo Zundert

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zundert maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 13 december 2016 het bestemmingsplan "Biezen te Achtmaal" (NL.IMRO.0879.BPbiezen-VS01) gewijzigd heeft vastgesteld. Er is geen exploitatieplan vastgesteld.

Inhoud in het kort

Het plan omvat de ontwikkeling van 5 woningbouwkavels tussen de Biezen en de Aartsberg te Achtmaal. Aansluitend op de bestaande bebouwingsstructuur kunnen hier 3 vrijstaande en 2 twee-onder-een kap woningen worden gerealiseerd.

Terinzagelegging

Het bestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van donderdag 29 december 2016 voor een ieder gedurende een periode van zes weken (tot en met woensdag 8 februari 2017) ter inzage bij de gemeente, afdeling Ruimte (Bredaseweg 2 te Zundert). Het plan kan ook worden geraadpleegd via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden die een zienswijzen hebben ingebracht, of diegene die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij of zij geen zienswijze naar voren heeft gebracht, tegen het ontwerpbestemmingsplan "Biezen te Achtmaal" op basis van artikel 6.13 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking. Om te voorkomen dat het besluit in werking treedt, kan gedurende de beroepstermijn door voornoemde doelgroep bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State ook een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Het besluit van de gemeenteraad treedt niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Naar boven