Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LeusdenStaatscourant 2016, 71769OverigVERKEERSBESLUIT nummer: 2016-19

Logo Leusden

Verkeersbesluit Tijdelijke verkeersmaatregelen Hamershof (omgeving gemeentehuis)

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leusden bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

   

  OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

   

  Het (voormalige) gemeentehuis gevestigd op ’t Erf 1 wordt binnenkort gesloopt. Op de locatie die daardoor vrijkomt wordt een nieuw gebouw opgericht met de naam ‘Huis van Leusden’. Het onderste gedeelte van dit complex zal in gebruik worden genomen als gemeentehuis. Ook andere publieke functies worden hier ondergebracht. De bovengelegen etages krijgen een woon-en zorgbestemming.

   

  De sloop en nieuwbouw zijn activiteiten die een grote impact hebben. Deze activiteiten moeten op een veilige manier worden uitgevoerd. Daarbij moet ook worden gedacht aan de veiligheid van de weggebruikers in de directe omgeving van de bouwlocatie.

   

  Het voormalige gemeentehuis staat in het centrumgebied van Leusden. In dit winkelgebied zijn meerdere (grote) supermarkten gevestigd. Een belangrijk deel van de inwoners van Leusden komt regelmatig naar dit gebied om hier boodschappen te gaan doen. Samen met de Biezenkamp vormt de Hamershof het kloppend hart van Leusden. In en rond de Hamershof liggen diverse grote en kleinere parkeerlocaties. Via een interne ‘parkeerroute’ zijn deze voorzieningen uitstekend bereikbaar. Deze route loopt als volgt: Hamersveldseweg-De Mulderij-’t Erf-De Smidse-De Twijnderij-De Blekerij-rotonde Clarenburg.

   

  Ook het voormalige gemeentehuis ligt pal langs deze ‘parkeerroute’. Als gevolg van de sloop en nieuwbouw valt niet te ontkomen aan de afsluiting van de rond dit gebouw gelegen gedeeltes van ’t Erf en De Smidse. Ook na intensief overleg met de aannemer van de werkzaamheden en het inschakelen van deskundigheden, die met een frisse blik naar dit vraagstuk hebben gekeken, is duidelijk geworden dat het uit oogpunt van (verkeers)veiligheid niet mogelijk is om de weggedeelten langs het gemeentehuis open te houden voor verkeer. De noodzaak van deze afsluiting is onlangs met de ‘omgeving’ gedeeld; dat deze weg gedurende de uitvoering van de werkzaamheden niet open kan blijven wordt door de ‘omgeving’ in algemene zin onderkend.

   

  Een aantal winkeliers heeft ons er op gewezen dat zo’n afsluiting een grote bedreiging vormt voor de bereikbaarheid van de centrumvoorzieningen en dat het aanbrengen van een zogenaamde ‘knip’ in deze parkeerroute naar verwachting ernstig omzetverlies tot gevolg zal hebben.

  In een tijd waarin het voor sommige winkeliers toch al lastig is om het hoofd boven water te houden is het zomaar afsluiten van deze parkeerroute voor hen dan ook geen acceptabele optie.

   

  Een ander en zeker niet minder ernstig probleem is de bevoorrading van met name de supermarkten. Wanneer de voorgenomen afsluiting wordt geeffectueerd wordt de parkeerroute feitelijk gedegradeerd tot een tweetal doodlopende wegen. Dit betekent dat de veelal lange vrachtwagens ergens moeten zien te keren of achteruit moeten rijden. Gelet op de beperkte ruimte zal keren een uiterst lastige c.q. nagenoeg onmogelijke opgaaf worden en daardoor zeer onveilig zijn. Uit oogpunt van verkeersveiligheid achten wij kerend vrachtverkeer binnen een relatief druk centrumgebied uiterst ongewenst c.q. onacceptabel.

   

  Ook omdat de redelijkheid van de argumentatie van met name de winkeliers door ons wordt onderschreven zijn wij, met hulp van een verkeerskundig adviesbureau, op zoek gegaan naar maatregelen om de negatieve effecten die een (tijdelijke) afsluiting van de ‘parkeerroute’ met zich meebrengt zoveel mogelijk te verlichten.

   

  Dit heeft geresulteerd in een oplossingsvariant waarbij (vracht)autoverkeer via een tweetal ‘bypasses’ van/naar de Burg. Van der Postlaan wordt geleid. Dit houdt in dat de functie van het af te sluiten gedeelte tijdelijk wordt overgenomen door de Burg. van der Postlaan.

  Deze tijdelijke omleidingsroute ziet er als volgt uit: ter hoogte van De Mulderij nr. 1 wordt een doorsteek gemaakt naar de Burg. van der Postlaan. Via de Burg. van der Postlaan wordt het verkeer langs de oostzijde van het gemeentehuis geleid. Ter hoogte van de brandweerkazerne wordt nog een ‘doorsteek’ gemaakt, waardoor het (vracht)verkeer weer van/naar het zuidelijk deel van De Smidse kan komen. Met deze tweede doorsteek wordt voorkomen dat bestuurders die een herkomst of bestemming in de Hamershof hebben via de rotonde Clarenburg moeten omrijden.

  Deze variant houdt dus in dat verkeer dat voorheen (binnendoor) over De Smidse reed ter hoogte van het gemeentehuis via de Burg. Van der Postlaan (buitenom) wordt geleid. Beide ‘noodwegen’ zijn vanuit twee richtingen berijdbaar. Voor de aanleg en instandhouding van deze tijdelijke omleidingsroute is/wordt een omgevingsvergunning verleend.

   

  Ook de voorgestelde omleidingsroute kent een aantal nadelen c.q. beperkingen. Voor een klein deel van het vrachtverkeer is deze variant namelijk geen volwaardig alternatief. Dit geldt voor vrachtverkeer dat in het gedeelte tussen het voormalige gemeentehuis en de doorsteek ter hoogte van de brandweerkazerne moet laden/lossen. De chauffeurs van grote vrachtwagens ontkomen er niet aan om achteruit te rijden. Met de desbetreffende ondernemers wordt gesproken over maatwerkoplossingen. Dit zou kunnen betekenen dat de bevoorrading met kleiner materieel zal plaatsvinden en/of de instelling van venstertijden voor vrachtverkeer (bijv. vóór 08.00 uur).

   

  Verder leidt de aanleg van de noordelijk gelegen 2 doorsteek tot het verlies van in totaal 14 openbare parkeerplaatsen. Ook de tijdelijke opheffing van deze parkeerplaatsen is een aspect dat bij de beoordeling van de aanvraag omgevingsvergunning is betrokken.

   

  Verder zal het langs de westzijde van de Van der Postlaan gelegen vrijliggend fietspad 2 keer worden doorkruist door in- uitgaand autoverkeer. Hier staat echter tegenover dat de huidige aansluiting De Smidse-Burg. Van der Postlaan, die door velen als onveilig wordt ervaren, (tijdelijk) wordt opgeheven. Per saldo betekent dit dat het extra aantal doorsnijdingen van dit fietspad beperkt blijft tot 1.

   

  De verkeerskundige consequenties van deze ingrepen zijn getoetst door een extern verkeerskundig adviesbureau en akkoord bevonden. Zo zullen deze 2 doorsteken niet tot een significante verstoring van het verkeersbeeld op de Burg. van der Postlaan leiden. Indien nodig kan de instelling van de verkeersregelinstallatie op de aansluiting Noorderinslag-Burg. Van der Postlaan hierop worden afgestemd.

  Evenals in de huidige situatie houden de fietsers op het langs de Burg. van der Postlaan gelegen fietspad recht op voorrang. Overigens is de verwachting dat het aantal gebruikers van dit fietspad tijdens de bouwwerkzaamheden aanzienlijk minder zal zijn omdat ook het vrijliggend fietspad (gedeelte tussen De Smidse en de Kooikersgracht) als gevolg van de (sloop)werkzaamheden aan het verkeer zal worden onttrokken. Voor (doorgaand) fietsverkeer wordt een omleidingsroute ingesteld.

  Als gevolg van de werkzaamheden zal ook de tussen het voormalige gemeentehuis en de Kooikersgracht gelegen parkeervoorziening buiten gebruik moeten worden gesteld. Deze parkeervoorziening met een capaciteit van ongeveer 150 plaatsen bevindt zich namelijk binnen de draaicirkel van de kraan die voor de nieuwbouw wordt ingezet. Op grond van de veiligheidsvoorschriften/richtlijnen mogen geen verkeersbewegingen plaatsvinden binnen het bereik van de kraanarm. Het afzien van de inzet van zo’n kraan kan redelijkerwijs niet van de aannemer worden verlangd. Met de aannemer is afgesproken dat beide parkeerdekken tijdens de bouwfase gesloten worden verklaard voor parkeerdoeleinden door bezoekers/bewoners van het centrumgebied. Het bovendek wordt deels gebruikt voor het plaatsen van bouwketen en deels voor het parkeren van voertuigen van personeel dat met de bouw belast is. Het onderdek is/wordt ook alleen toegankelijk voor bouwgerelateerd verkeer. Met de aannemer is de afspraak gemaakt dat al zijn personeel maar ook dat van onderaannemers hun (bedrijfs)auto’s hier parkeren, om zo te voorkomen dat de schaarse openbare parkeercapaciteit in de directe omgeving (onnodig) in beslag wordt genomen door bouwverkeer.

   

  Verder is afgesproken dat zowel het onderdek als het bovendek van genoemde parkeervoorziening op alle vrijdagen uiterlijk om 16.00 uur weer wordt opengesteld voor centrumbezoekers (tot maandagmorgen 06.00 uur). Dit betekent dat deze parkeervoorziening (met uitzondering van een deel van het bovendek waar de keten staan) zowel op de koopavond als op de drukste winkeldag van de week beschikbaar blijft voor centrumbezoekers c.q. voor de consument. Hiermee wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de belangen van de winkeliers en bewoners van het centrumgebied.

  Procedure

   

  Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

   

  Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

   

 • 1.

  1.het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  2.het beschermen van weggebruikers en passagiers.

 

B E S L U I T E N :

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  het op de bij dit besluit horende tekening paars ingekleurde deel van De Smidse/’t Erf door plaatsing van hekken gesloten te verklaren voor alle verkeer gedurende de periode van week 2 van 2017 tot uiterlijk 30 november 2018 (of zoveel korter wanneer de werkzaamheden aan het ‘Huis van Leusden’ dit mogelijk maken/toelaten).

 • 2.

  het op de bij dit besluit horende tekening roze ingekleurde deel van De Smidse/’t Erf door plaatsing van hekken gesloten te verklaren voor alle verkeer gedurende de periode van week 12 van 2017 tot uiterlijk 30 november 2018 (of zoveel korter wanneer de werkzaamheden aan het ‘Huis van Leusden’ dit mogelijk maken/toelaten)

 • 3.

  door plaatsing van hekwerken, het vrijliggend fietspad langs de Burg. Van der Postlaan (gedeelte tussen De Smidse en de Kooikersgracht) gesloten te verklaren voor langzaam verkeer gedurende de periode van week 11 van 2017 tot uiterlijk 30 november 2018 (of zoveel korter wanneer de werkzaamheden aan het ‘Huis van Leusden’ dit mogelijk maken/toelaten)

 • 4.

  door plaatsing van hekwerken, het vrijliggend fietspad langs de Burg. Van der Postlaan (gedeelte waar de tijdelijke ontsluitingsweg tussen De Smidse-Burg van de Postlaan) wordt aangelegd gesloten te verklaren voor langzaam verkeer gedurende de periode van week 2 van 2017 tot uiterlijk week 10 van 2017 (of zoveel korter wanneer de werkzaamheden dit mogelijk maken/toelaten.

 • 5.

  door plaatsing van hekwerken, de tussen het voormalige gemeentehuis en de Kooikersgracht gelegen parkeervoorziening in de periode van week 11 van 2017 tot uiterlijk 30 november 2018 (of zoveel korter wanneer de werkzaamheden aan het ‘Huis van Leusden’ dit mogelijk maken/toelaten) deze parkeervoorziening volledig af te sluiten voor alle weggebruikers (uitgezonderd bouwverkeer).

 • 6.

  Door verwijdering van de hekwerken de onder 5. bedoelde geslotenverklaring op te heffen tussen vrijdag 16.00 uur en maandag 06.00 uur.

   

  Bezwaar:

   

  Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende zes weken vanaf de datum van deze publicatie schriftelijk bezwaar indienen tegen dit verkeersbesluit. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht, alsmede de gronden van het bezwaar. Uw bezwaarschrift kunt u indienen bij het college van Leusden, p/a secretariaat van de adviescommissie bezwaarschriften, Postbus 150, 3830 AD Leusden.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2017

Leusden, 20 december 2016

Het college van de gemeente Leusden,

directeur-secretaris, E.D. Luchtenburg

loco burgemeester, A. Dragt