Registratie logo’s politieke groeperingen

De Kiesraad heeft in zijn vergadering van 21 december 2016 besloten op grond van artikel 4 van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming in het door de Kiesraad bijgehouden register ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal op verzoek van de desbetreffende politieke groeperingen de volgende logo’s in te schrijven bij onderstaande aanduidingen:

1.

VVD

223.

50PLUS

259.

Partij van de Rede

261.

Club van niet kiezers

276.

VNL (VoorNederland)

277.

Vrijzinnige Partij

291.

Partij Bonte Koe

296.

Rechtdoor

303.

GeenPeil

305.

STERK

De aandacht wordt erop gevestigd dat ingevolge artikel 4, zevende lid, van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming jo. artikel G 5 van de Kieswet, iedere belanghebbende tegen deze besluiten van de Kiesraad beroep kan instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het beroepschrift moet worden ingediend uiterlijk op de zesde dag na dagtekening van de Staatscourant waarin deze publicatie is opgenomen. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak (Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage).

’s-Gravenhage, 21 december 2016

H.R.B.M. Kummeling, voorzitter Kiesraad

Naar boven