WIJZIGINGSBESLUIT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BUREAU OPENBARE VERLICHTING

Logo Hardinxveld-Giessendam

 

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Giessenlanden, Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn;

 

Gelezen:

 

het voorstel van het Bureau Openbare Verlichting B.V. van 27 november 2015,

tot wijziging van de Gemeenschappelijk Regeling Bureau Openbare Verlichting (Bureau OVL);

 

Gelet op:

 

hoofdstuk I van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

 

artikel 33 en 35 van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

 

de besluiten van de gemeenteraden van de gemeenten Giessenlanden,

Gorinchem, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik-Ido-Ambacht, Krimpenerwaard, Leerdam, Molenwaard, Papendrecht, Vianen en Zederik om toestemming te verlenen voor de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting;

 

BESLUITEN:

 

Artikel I

De Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting als volgt te wijzigen:

artikel 3 lid 3 wordt als gewijzigd in: “De uitvoering van de basistaken, bedoeld in het tweede lid, geschiedt tegen kostprijs, op basis van een dienstverleningsovereenkomst tussen het Bestuur van het Bureau Openbare Verlichting en de gemeenten. In deze overeenkomst wordt nader omschreven welke prestaties het Bureau Openbare Verlichting zal leveren en onder welke voorwaarden tot dienstverlening wordt overgegaan. Mocht de inhoud van een (lopende) dienstverleningsovereenkomst afwijken van het bepaalde in deze regeling dan prevaleert de regeling.”

 

artikel 26 lid 1 wordt gewijzigd in: “Iedere gemeente verbindt zich ter uitvoering van de in artikel 3 tweede lid genoemde taken jaarlijks een bijdrage te verlenen, zulks met in achtneming van het bepaalde in artikel 3 derde lid. Deze gemeentelijke bijdrage bestaat uit een bedrag dat wordt berekend op basis van het aantal lichtobjecten dat zich op het grondgebied van de gemeente bevindt per 1 december van het jaar dat vooraf gaat aan het begrotingsjaar”.

 

artikel 29 lid 2 wordt gewijzigd in: “Het Dagelijks Bestuur zendt vóór 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten en stelt daarbij de raden acht weken in de gelegenheid om aan het Dagelijks Bestuur een zienswijze kenbaar te maken op de financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening met inbegrip van het voorstel tot bestemming van de winst of dekking van een verlies”.

 

Artikel II

 

Dit wijzigingsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de bekendmaking hiervan

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardinxveld-Giessendam op 16 augustus 2016.

De burgemeester,

R.H. Augusteijn

De secretaris,

drs. R. ’t Hoen MPM

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Gorinchem op 13 mei 2016.

De burgemeester,

G. Veldhuijzen

De secretaris,

A. Vergouwe

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Molenwaard op 16 augustus 2016.

De burgemeester,

D.R. van der Borg

De secretaris,

N. van Ameijde - Poortman

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Giessenlanden op 21 juni 2016.

De burgemeester,

W.E. ten Kate

De secretaris,

M. Does

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zederik op 4 mei 2016.

De burgemeester,

A.F. Bonthuis

De secretaris,

J.H. Koetsenruijter

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leerdam op 21 juni 2016.

De burgemeester,

H.Houtman

De secretaris,

L.C.J. Huberts

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vianen op 16 juni 2016.

De burgemeester,

W. Groeneweg

De secretaris,

W. Wieringa

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Papendrecht op 24 mei 2016.

De burgemeester,

C.J.M. de Bruin

De secretaris,

R. van Netten

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht op 28 juni 2016.

De burgemeester,

J. Heijkoop

De secretaris,

A.J.M. Martens

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpenerwaard op 21 juni 2016.

De burgemeester,

R.S. Cazemier

De secretaris,

M. Plantinga

Naar boven