Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KorendijkStaatscourant 2016, 71561Ruimtelijke plannenBekendmaking ontwerpbestemmingsplan Spuidijk 16, 16a, 18 Nieuw-Beijerland

Logo Korendijk

Burgemeester en wethouders van Korendijk maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend met ingang van maandag 2 januari 2017 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan Spuidijk 16, 16a, 18 Nieuw-Beijerland voor een ieder ter inzage ligt.

Het ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om de huidige agrarische bestemming op het perceel Spuidijk 16, 16a en 18 te Nieuw-Beijerland te wijzigen in de bestemming “Bedrijf” (hoveniersbedrijf) en “Wonen”.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan Spuidijk 16, 16a, 18 Nieuw-Beijerland als vervat in GML-bestand NL.IMRO.0588.BPBG13hp01816-ON01, bestaande uit een toelichting met daarbij behorende stukken, regels en een verbeelding (plankaart) ligt gedurende de periode van 2 januari 2017 tot en met 13 februari 2017 gedurende openingstijden ter inzage op het gemeentehuis. Het bestemmingsplan is tevens digitaal te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Een link naar deze website en het plan is te vinden op de gemeentelijke website www.korendijk.nl onder de rubriek Visie en beleid en de subrubriek Bestemmingsplannen in procedure.

Indienen van zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder schriftelijk of mondeling zijn zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan indienen bij de gemeenteraad van Korendijk, postbus 3708, 3265 ZG Piershil, onder vermelding van “zienswijze ontwerpbestemmingsplan Spuidijk 16, 16a, 18 Nieuw-Beijerland”.

Voor het mondeling indienen van een zienswijze kunt u een afspraak maken met Claudi Mooijaart-Bogerman van de afdeling Dienstverlening tel 088-6471787.

Het indienen van een zienswijze via de mail is niet mogelijk.

Piershil, 30 december 2016