Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
CAKStaatscourant 2016, 71538Besluiten van algemene strekking

Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017

Het CAK,

gelet op artikel 18a tot en met 18f en artikel 34a van de Zorgverzekeringswet, artikel 6.5.4 van de Regeling zorgverzekering, alsmede de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017,

in aanmerking nemende dat de Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK, welke – zoals bepaald bij Staatsblad 2016, nr. 442 – in werking treedt per 1 januari 2017;

besluit om de volgende beleidsregels vast te stellen:

Artikel 1 Het betalen van voorschotten aan de zorgverzekeraar

 • 1. Over de periode waarover de bestuursrechtelijke premie verschuldigd is verstrekt het CAK een voorschot op de nog toe te kennen bijdrage als bedoeld in artikel 6.5.4, eerste en tweede lid, Regeling zorgverzekering. Hij betaalt dit voorschotbedrag maandelijks uit met ingang van de maand volgend op de melding.

 • 2. Het CAK vermenigvuldigt per zorgverzekeraar per maand de eindstand van het aantal in behandeling genomen meldingen met de tot de maand herleide standaardpremie zoals bedoeld in de Wet op de zorgtoeslag en stelt de uitkomst daarvan als voorschotbedrag vast.

 • 3. Het CAK zendt maandelijks per zorgverzekeraar een specificatie van het betaalde voorschotbedrag waarop staat vermeld:

  • de beginstand van de meldingen van de betreffende maand;

  • het aantal aanmeldingen van de betreffende maand;

  • het aantal afmeldingen van de betreffende maand;

  • de eindstand van de meldingen van de betreffende maand;

  • het aantal aanmeldingen op grond van artikel 6.5.4, derde lid, Regeling zorgverzekering.

Artikel 2 De vaststelling van de bijdrage aan de zorgverzekeraar

 • 1. Uiterlijk in april van het tweede jaar volgend op het kalenderjaar waarover de bijdrage verschuldigd is, zendt het CAK een definitieve jaarafrekening aan de zorgverzekeraar, waarin hij per zorgverzekeraar het totaalbedrag van de over dat kalenderjaar te verstrekken bijdrage vaststelt.

 • 2. In de jaarafrekening vermeldt het CAK:

  • a. de door het CAK over dat kalenderjaar te betalen bijdrage op grond van artikel 6.5.4, tweede lid, Regeling zorgverzekering;

  • b. de som van de bijdragen die het CAK heeft toegekend voor zorgverzekeringen terzake waarvan naar het oordeel van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) niet is voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in artikel 34a, tweede lid, Zorgverzekeringswet en de op grond van artikel 6.5.4, tweede lid onder b, Regeling zorgverzekering toegekende bijdragen voor zorgverzekeringen voor zover de oorzaak van de vertraging in de melding naar het oordeel van de NZa in overwegende mate aan de zorgverzekeraar te wijten is;

  • c. de som van de in het tweede lid onder a en b genoemde bedragen;

  • d. de mededeling van het CAK dat de zorgverzekeraar het saldo zoals genoemd onder c, onder verrekening van de reeds betaalde voorschotten, ontvangt dan wel aan het CAK dient terug te betalen.

 • 3. Indien blijkt dat de zorgverzekeraar nog een bedrag dient te ontvangen, betaalt het CAK dit bedrag binnen zes weken na vaststelling daarvan aan de zorgverzekeraar uit, bij gebreke waarvan het CAK wettelijke rente vergoedt over het te laat betaalde bedrag.

 • 4. Indien blijkt dat de zorgverzekeraar een te hoog voorschot op de bijdrage heeft ontvangen, verzoekt het CAK de zorgverzekeraar het saldo binnen zes weken te betalen, bij gebreke waarvan het CAK wettelijke rente over het te laat terugbetaalde bedrag in rekening zal brengen.

 • 5. In afwijking van het derde en vierde lid kan het CAK het verschil tussen het bedrag aan vastgestelde bijdragen en toegekende bijdragen verrekenen met over een later jaar te bevoorschotten bijdragen.

Artikel 3 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregels CAK verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet 2017.

Artikel 4 Inwerkingtreding en publicatie

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze beleidsregels worden met toelichting in de Staatscourant geplaatst.

Den Haag, 20 december 2016

E. van den Brink, Voorzitter van het CAK

TOELICHTING

Vanaf 1 januari 2017 is het CAK verantwoordelijk voor het uitvoeren van de wanbetalersregeling zoals deze voorheen door het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) werd uitgevoerd. Teneinde de uitvoering juridisch af te hechten, zijn de ‘Beleidsregels verstrekking bijdrage aan zorgverzekeraars voor het verzekerd houden van wanbetalers van de nominale premie Zorgverzekeringswet’ zoals vastgesteld door het Zorginstituut als uitgangspunt gekozen en heeft het CAK op basis daarvan de beleidsregels ‘overgenomen’. Van de gelegenheid is gebruik gemaakt enkele technische onjuistheden in de beleidsregels te herstellen en de regels in overeenstemming te brengen met de Regeling zorgverzekering.

Algemeen

In samenhang met de verplichting voor wanbetalers om een bestuursrechtelijke premie te betalen van ter hoogte van ten hoogste 130% van de gemiddelde (nominale) premie (de hoogte van de bestuursrechtelijke premie wordt vastgesteld bij ministeriële regeling) is in artikel 34a van de Zorgverzekeringswet en artikel 6.5.4 van de Regeling zorgverzekering een bijdrageregeling voor zorgverzekeraars neergelegd voor het verzekerd houden van wanbetalers. Deze regeling wordt, evenals het bestuursrechtelijk premieregime, uitgevoerd door het CAK.

Wanneer een zorgverzekeraar een verzekeringnemer met een premieschuld ter hoogte van zes maanden of meer bij het CAK meldt, heeft dit niet alleen consequenties voor de wanbetaler, maar ook voor de verzekeraar. Het CAK stort de bestuursrechtelijke premie die hij bij de wanbetaler heft immers in het zorgverzekeringsfonds. De zorgverzekeraar ontvangt geen nominale premie meer van de wanbetaler, terwijl hij deze wel verzekerd dient te houden. Om de zorgverzekeraar hiervoor te compenseren is een bijdrageregeling in het leven geroepen. De bijdrageregeling houdt in dat de zorgverzekeraar over de periode waarover de wanbetaler een bestuursrechtelijke premie verschuldigd is een bijdrage ter hoogte van de tot een maandbedrag herleide standaardpremie ontvangt van het CAK.

Het CAK betaalt de bijdrage maandelijks in de vorm van één macro voorschot per verzekeraar en zendt de zorgverzekeraar een specificatie waarop het aantal aan- en afmeldingen van wanbetalers per maand en de hoogte van het betaalde voorschot staat vermeld. In het tweede jaar na de voorschotverlening verzendt het CAK een definitieve jaarafrekening. In deze definitieve jaarafrekening wordt de totale bijdrage berekend waarop de zorgverzekeraar over één kalenderjaar recht heeft. Bij de berekening van dit bedrag houdt het CAK rekening met de bevindingen van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa controleert voorafgaand aan het vaststellen van de definitieve bijdrage of de zorgverzekeraar zich aan de verplichtingen heeft gehouden zoals genoemd in de wet en in de Regeling zorgverzekering, zoals het aanbieden van een betalingsregeling, het verrichten van een vierdemaandsmelding en het meewerken om een wanbetaler weer uit het bestuursrechtelijk regime te krijgen. Constateert de NZa dat de zorgverzekeraar niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan dan kan de NZa het CAK opdragen de hoogte van de vast te stellen bijdrage te verlagen.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Het CAK verstrekt de bijdrage voor het verzekerd houden van wanbetalers als een maandelijks voorschot. Het CAK betaalt het voorschot met ingang van de maand volgend op de melding. In de Beleidsregels CAK inning bestuursrechtelijke premie Zorgverzekeringswet 2017 staat in artikel 1 omschreven op welke wijze de zorgverzekeraar de wanbetaler dient aan te melden en wanneer een melding niet in behandeling wordt genomen. Het CAK saldeert de maandelijkse aan- en afmeldingen van wanbetalers per zorgverzekeraar en berekent het maandelijkse voorschotbedrag dat de zorgverzekeraar ontvangt door het saldo van de meldingen, verhoogd met de doorlopende gevallen, te vermenigvuldigen met de standaardpremie. Het CAK verzendt maandelijks één specificatie per zorgverzekeraar in welke specificatie hij de hoogte van het in de daarop volgende maand te betalen voorschot vermeldt. Deze specificaties zijn besluiten waartegen bezwaar en beroep mogelijk is.

Artikel 2

Bij de definitieve vaststelling van de bijdrage houdt het CAK rekening met de bevindingen van de NZA. Het CAK vermindert de bijdrage met een door de NZa op te geven bedrag wanneer de zorgverzekeraar zich naar het oordeel van de NZa niet of onvoldoende heeft gehouden aan de voorwaarden die in artikel 34a van de wet en in artikel 6.5.4 van de Regeling zorgverzekering zijn gesteld voor het ontvangen van een bijdrage.

E. van den Brink Voorzitter van het CAK