Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ArnhemStaatscourant 2016, 71332Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan 'Bethaniënstraat 248-250'

Logo Arnhem

Burgemeester en wethouders maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2016 heeft vastgesteld

het bestemmingsplan 'Bethaniënstraat 248-250'

landelijk bekend onder het plan-identificatienummer NL.IMRO.0202.893-0301.

Inzien

Het bestemmingsplan 'Bethaniënstraat 248-250'en het besluit tot vaststelling liggen met ingang van 23 december 2016 (tot en met 2 februari 2017) gedurende een termijn van zes weken voor een ieder ter inzage op het stadhuis, loket BWL, Koningstraat 38. Het vastgestelde bestemmingsplan is met ingang van 23 december 2016 ook op internet in te zien (technische storing voorbehouden).

De interactieve digitale verbeelding van het bestemmingsplan is te raadplegen op het webadres: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0202.893-0301

De digitale bestanden die gezamenlijk het juridisch geldend bestemmingsplan vormen zijn te vinden op het webadres: https://www.arnhem.nl/ruimtelijkeplannen/plannen/NL.IMRO.0202.893-/NL.IMRO.0202.893-0301/

Aanleiding en doel

De gemeente is al langere tijd op zoek naar een duurzame huisvestingsoplossing voor het speciale onderwijs in Arnhem. Hiervoor heeft het college onlangs ingestemd met het aangepast huisvestingsplan 'De Koers 2.0'.

Het project 'Bethaniënstraat 248-250' voorziet in de realisatie van een scholencomplex met sporthal op het perceel aan de Bethaniënstraat 248-250. Het Briant college (VSO) is momenteel gevestigd op een tweetal locaties in Arnhem: aan de Bethaniënstraat 250 en Bakenbergseweg 76. Het plan is om het Briant College op één locatie te huisvesten, te weten op de locatie aan de Bethaniënstraat. De Ommezwaai (SO), momenteel gevestigd aan de Doorwerthlaan 2, zal tevens naar deze locatie worden verplaatst. Dit vanwege het feit dat het huidige pand van de school zodanig verouderd dat renovatie niet opweegt tegen nieuwbouw en bij vervangende nieuwbouw het centraliseren van de scholen gewenst is. Om de hiervoor genoemde ontwikkelingen mogelijk te maken is aanpassing van het huidige gebouw en aanvullende nieuwbouw noodzakelijk. De behoefte aan gymzalen van beide scholen zal worden geaccommodeerd in een nieuw te bouwen sporthal met 3 zalen tussen beide schoolgebouwen in. Deze sporthal komt voor medegebruik in aanmerking.

Het bestemmingsplan 'Bethaniënstraat 248-250' voorziet in een juridisch planologisch kader voor de hiervoor genoemde ontwikkelingen.

Procedure

De belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar heeft gemaakt, alsmede een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij niet overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht, kan gedurende de aangegeven termijn van zes weken na bekendmaking beroep aantekenen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorts kan, indien beroep is ingesteld, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voor het instellen van beroep en het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Tevens bestaat de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor dient u wel te beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Op de genoemde site staan de exacte voorwaarden vermeld.

Samenhang Besluit Wet geluidhinder

In samenhang met dit bestemmingsplan ligt vanaf morgen ook een besluit hogere waarden in het kader van de Wet geluidhinder ter inzage. De publicatie hiervoor is vanaf vandaag te vinden op https://www.officielebekendmakingen.nl/gemeenteblad/op_organisatie/gemeente/arnhem