Besluit ‘omgevingsvergunning woningsplitsing Oostermeenweg 4 te Lievelde’

Logo Oost Gelre

Burgemeester en wethouders van Oost Gelre maken bekend dat de omgevingsvergunning met de ruimtelijke onderbouwing voor de splitsing van de woning aan de Oostermeenweg 4 te Lievelde met ingang van 23 december 2016 voor iedereen ter inzage ligt (conform artikel 3.10 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht).

De omgevingsvergunning is verleend voor de activiteiten handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening en bouwen. De omgevingsvergunning voorziet in de splitsing van de bestaande woning aan de Oostermeenweg 4 te Lievelde in twee zelfstandige wooneenheden.

De stukken kunnen worden ingezien bij de centrale balie van het gemeentehuis, Raadhuisstraat 4 te Lichtenvoorde. Ook kunt u de stukken digitaal raadplegen via de gemeentelijke website www.oostgelre.nl of rechtstreeks op de nationale website RO-plannen (www.ruimtelijkeplannen.nl). Het planidentificatienummer is NL.IMRO.1586.PBBUI1509-VG01. Daarnaast kunt u de planbestanden vinden op de website http://ruimtelijkeplannen.oostgelre.nl. De stukken liggen voor een termijn van zes weken ter inzage, dus tot en met 2 februari 2017.

Beroep

Bent u belanghebbende, heeft u tijdig zienswijzen ten aanzien van het ontwerpbesluit kenbaar gemaakt of kunt u aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest en bent het niet eens met het

besluit ? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. U heeft hiervoor zes weken de tijd. Deze zes weken gaan in, één dag na het publiceren van dit besluit in het huis-aan-huisblad ‘Elna’ en ‘Groenlose gids’ en de ‘Staatscourant’. Uw beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, team bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem.

Wat moet er altijd in uw beroepschrift staan ?

 • -

  Uw naam en adres;

 • -

  De datum waarop u uw beroepschrift verstuurt;

 • -

  Het besluit waartegen u in beroep gaat;

 • -

  De reden waarom u beroep aantekent.

Let er op dat u een handtekening onder uw beroepschrift zet.

Voor de rechtbank is het belangrijk dat u een kopie van het besluit meestuurt.

Voorlopige voorziening

Als u in beroep gaat blijft het besluit geldig totdat de rechter over uw beroep heeft beslist. Misschien kunt u de beslissing in beroep niet afwachten. U kunt dan bij de rechtbank vragen om een voorlopige voorziening. Dit kan alleen als u al in beroep bent gegaan. U moet dan duidelijk aangeven dat het uitvoeren van dit besluit voor u ernstige gevolgen heeft. De rechter kan dan beslissen of met de uitvoering van het besluit moet worden gewacht.

U kunt uw verzoek sturen naar de Voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Let er op dat u een kopie van het beroepschrift meestuurt. Voor dit verzoek moet u griffierecht betalen. U krijgt hierover een brief van de rechtbank.

Naar boven