Bestemmingsplan 'Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), herziening 6, Maalderijstraat Oosteind'

Logo Oosterhout

Burgemeester en wethouders van Oosterhout maken ingevolge artikel 3.8, lid 3, van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat met ingang van 22 december 2016 (vanaf donderdag) gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage ligt het door de gemeenteraad op 13 december 2016 genomen besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 (incl. lint Oosteind), herziening 6, Maalderijstraat Oosteind (NL.IMRO.0826.BSPMaalderij-VA01), met de hierbij behorende stukken.

Alle stukken kunnen worden ingezien bij het informatiecentrum in het stadhuis, Slotjesveld 1 te Oosterhout en kunnen ook geraadpleegd worden op de website van de gemeente www.oosterhout.nl of op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Het vastgestelde bestemmingsplan heeft betrekking op het gebied, gelegen aan de westkant van de Maalderijstraat welke aansluit op de Provincialeweg. Het voorziet in het realiseren van 4 sociale huurwoningen, 4 starterswoningen en 16 parkeerplaatsen.

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling geen wijzigingen aangebracht in dit bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerp van dit plan, zoals dat eerder ter inzage heeft gelegen.

Beroep

Vanaf de dag na ter inzage legging van de stukken (vanaf vrijdag 23 december 2016) kan gedurende 6 weken (dus tot uiterlijk 3 februari 2017) beroep worden ingesteld tegen het ongewijzigde besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan door:

  • een belanghebbende, die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad tegen het ontwerpplan naar voren heeft gebracht;

  • een belanghebbende, die kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest;

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het beroepschrift moet worden ondertekend en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van beroep.

Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Oosterhout, 21 december 2016

Naar boven