Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlissingenStaatscourant 2016, 71029Ruimtelijke plannenBeheersverordening Middengebied

Logo Vlissingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Vlissingen in zijn vergadering van 1 december 2016 de beheersverordening Middengebied heeft vastgesteld.

 

In de beheersverordening zijn de bouw- en gebruiksregels, voortvloeiend uit de voor dit gebied voorheen van toepassing zijnde bestemmingsplannen, vrijstellingen op grond van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en (project)omgevingsvergunningen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecontinueerd.

 

De beheersverordening treedt, ingevolge artikel 142 van de Gemeentewet, in werking op de achtste dag na bekendmaking, dus op 29 december 2016. De verordening ligt vanaf die dag voor een ieder ter inzage in het stadhuis, Paul Krugerstraat 1, Vlissingen. De beheersverordening is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl en www.vlissingen.nl/bestemmingsplannen.

 

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.

 

Vlissingen, 21 december 2016

Burgemeester en wethouders van Vlissingen,

Namens deze,

de burgemeester, drs. A.R.B. van den Tillaar

de secretaris, mr. drs. ing. M. van Vliet