Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MontferlandStaatscourant 2016, 71025OverigVestiging voorkeursrecht ex artikel 5 Wet voorkeursrecht gemeenten Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2 te 's-Heerenberg/Azewijn

Logo Montferland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat de raad van de gemeente Montferland op 22 december 2016 op grond van het bepaalde in artikel 5 van de Wvg, heeft besloten om voorlopig gronden aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn. De gronden zijn gelegen in het gebied dat plaatselijk bekend is als "Bedrijventerrein DocksNLD Fase 2" te Montferland. Dit gebied ligt globaal ten oosten van het bestaande bedrijventerrein DocksNLD, tussen de Meilandsedijk te 's-Heerenberg/Azewijn en de Duitse grens. Het besluit treedt in werking op 24 december 2016 (één dag na publicatie in de Nederlandse Staatscourant van 23 december 2016).

 

Ter inzage

Het besluit van de raad en verdere bijbehorende bijlagen, bevattende een lijst met daarop de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, de grootte van elk van de in de aanwijzing opgenomen percelen, evenals de namen van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop rustende beperkte rechten en een kaart met daarop de aan de percelen toegedachte bestemming en overige relevante gegevens, ligt met ingang van 23 december 2016 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis te Didam.

 

Gevolgen

De vestiging van het voorkeursrecht houdt in dat eigenaren en andere rechthebbenden op de aangewezen gronden, wanneer deze die gronden respectievelijk erop gevestigde beperkte rechten wensen te vervreemden, deze eerst aan de gemeente Montferland te koop moet aanbieden. De eigenaren en de rechthebbenden op beperkte rechten ontvangen één dezer dagen afzonderlijk bij aangetekende brief bericht over de inhoud van het besluit en de gevolgen hiervan. De vestiging van het voorkeursrecht geldt voor een termijn van drie jaar, te rekenen vanaf de datum van het besluit, en wordt van rechtswege verlengd indien binnen deze termijn een structuurvisie of bestemmingsplan wordt vastgesteld.

 

Bezwaar

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende een termijn van zes weken, ingaande de dag nadat dit besluit bekend is gemaakt in de Nederlandse Staatscourant (van 23 december 2016), bij de raad van de gemeente Montferland tegen voormeld besluit een bezwaarschrift indienen. Belanghebbende die reeds bezwaar hebben gemaakt tegen het collegebesluit van 27 september 2016 hoeven niet opnieuw een bezwaarschrift in te dienen omdat dit bezwaarschrift mede wordt geacht te zijn gericht tegen het besluit van de gemeenteraad. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de raad van de gemeente Montferland, Postbus 47, 6940 BA Didam. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend en tevens van mening is dat spoed is vereist, kan een voorlopige voorziening (b.v. schorsing) vragen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland, afdeling bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Het indienen van bezwaar of voorlopige voorziening schorst de werking van de voorlopige aanwijzing niet.

 

Didam, 23 december 2016

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland