Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2016, 71013Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Eekelhof 26, Schijndel

Logo Schijndel

Burgemeester en wethouder van de gemeente Schijndel maken op grond van artikel 3.8, eerste lid, Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 19 december 2016 het bestemmingsplan Eekelhof 26 ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan omvat het realiseren van één woning tussen de Eekelhof 26 en de Eekelhof 32.

 

Ter inzage

Het bestemmingsplan Eekelhof 26 met alle daarbij behorende stukken ligt vanaf 23 december 2016 zes weken voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl, waar het te vinden is onder identificatienummer: NL.IMRO.0844.BPEekelhof26-VG01. Ook kan het bestemmingsplan worden ingezien in het informatiecentrum van het gemeentehuis.

 

Beroep

Gedurende bovengenoemde termijn kan door belanghebbenden beroep tegen het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Raad van State, t.a.v. de Afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Voorwaarde voor dit beroep is dat degene tijdig zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht. Deze voorwaarde geldt niet voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, zienswijze bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht.

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Algemene informatie

Als u nog vragen heeft naar aanleiding van het bestemmingsplan kunt u contact opnemen met de afdeling Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu via telefoonnummer 073 544 09 99. Voor het inzien van het bestemmingsplan in het informatiecentrum hoeft u geen afspraak te maken. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.