Vaststelling bestemmingsplan “Kom Gemonde”.

Logo Sint-Michielsgestel

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel maken bekend dat de gemeenteraad bij

besluit van 24 november 2016 het bestemmingsplan “Kom Gemonde” (ten opzichte van het

ontwerpbestemmingsplan) gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plangebied omvat het volledige stedelijke gebied van Gemonde. Het betreft een actualisering

van de vigerende plannen en geeft een planologisch/juridische regeling voor het plangebied.

Het bestemmingsplan is conserverend van aard en heeft een beheersmatig karakter.

Het bestemmingsplan “Kom Gemonde” is ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld met de volgende wijzigingen:

 • 1.

  De bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied” in de straat Rietstok aan de overzijde van het adres Vier Gemalen 7-9 is gedeeltelijk gewijzigd in de bestemming “Agrarisch Gebied”.

 • 2.

  aan artikel 12.1 zijn toegevoegd:

  • l.

   : ter plekke met de aanduiding ‘Parkeren’ moeten minimaal 10 parkeerplaatsen aanwezig zijn.

  • m.

   : ter plekke met de aanduiding ‘Parkeren’ mogen op deze gronden carports opgericht

   worden.

 • 1.

  De aanduiding “Dienstverlening” is op de plankaart aangebracht op de locatie Dorpstraat 21 in Gemonde.

 • 2.

  Het perceel langs de straat Vier-Gemalen richting de kruising Vier-Gemalen en Besselaar met de bestemming “Agrarisch” is gedeeltelijk gewijzigd in de bestemming “Verkeer-Verblijfsgebied”.

 • 3.

  Het bestemmingsvlak “Wonen” behorende bij de locatie Vier-Gemalen 7 is vergroot.

 • 4.

  De in artikel 15.2.1.b opgenomen tekst is gewijzigd in: “Ter plaatse van de voor Leiding - Riool is het niet toegestaan om te bouwen”.

 • 5.

  De in artikel 16.2.b en 16.4.1 genoemde 30 m² is aangepast naar 50 m².

 • 6.

  Artikel 7.1.a is aangevuld met de tekst “conform hetgeen voor gebruik is opgenomen in artikel 14.4”.

 • 7.

  In artikel 3.1.h, 4.1.d, 5.1.b, 6.1.g, 7.1.f, 8.1.b,9.1.h, 10.1.e,11.1.b, 12.1.k en 14.1.d. zijn de in de regels opgenomen aanduiding “specifieke vorm van waarde-cultuur” gewijzigd in de aanduiding “specifieke vorm van waarde-cultuurhistorie”.

 • 8.

  De bestemming op de percelen kadastraal bekend: MCG, sectie P nummers 630 en 663 is omgezet van “Verkeer-Verblijfsgebied” in de bestemming Wonen.

Voor het betreffende bestemmingsplan heeft de gemeenteraad besloten om geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het bestemmingsplan conserverend/beheersmatig van aard is en hierbij geen exploitaties aan de orde zijn.

Als ondergrond voor het bestemmingsplan “Kom Gemonde” is als topografische ondergrond de gecombineerde BGT – DKK 2016 (Basis Grootschalige Topografie/Digitale kadastrale Kaart) gebruikt.

I nformatie i nzagetermijn en procedure (beroep)

Het vaststellingsbesluit en het bestemmingsplan “Kom Gemonde”, met de daarop betrekking hebbende stukken, liggen van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 voor een ieder ter inzage bij de receptie in het gemeentehuis, Meanderplein 1 in Sint-Michielsgestel. Buiten openingstijden is inzage op afspraak mogelijk. Daarvoor kunt u bellen naar de centrale balie (073 553 11 11).

Het digitale bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u via diverse zoekopties (via kaart, adres of ID-nummer NL.IMRO.0845.BP2016GMDKOMM100-VA01) raadplegen en downloaden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl of via de volgende directe link/weblocatie:

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die destijds een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingediend bij de gemeenteraad en belanghebbenden die kunnen aantonen destijds redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tegen het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad.

Tegen de hierboven genoemde wijzigingen bij de vaststelling kan door elke belanghebbende beroep worden ingesteld.

Het beroep moet binnen de genoemde inzagetermijn schriftelijk worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien beroep wordt ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Sint-Michielsgestel treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. Het besluit treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer P. van Boxtel van de afdeling Fysiek, bereikbaar op het telefoonnummer 073 553 16 17 of via het mailadres p.boxtel@mijngemeentedichtbij.nl.

 

Burgemeester en wethouders van Sint-Michielsgestel,

15 december 2016

Naar boven