Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HilversumStaatscourant 2016, 70899Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan Melkpad 6 – 10

Logo Hilversum

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad van Hilversum in zijn vergadering van 14 december 2016 het bestemmingsplan Melkpad 6 – 10 gewijzigd heeft vastgesteld.

Het plan

Het planvoornemen voor het gebied Melkpad 6 – 10 is om de ter plaatse aanwezige bedrijfsbebouwing te slopen en de bedrijfsbestemming om te zetten naar een woonbestemming. Op dit perceel worden 14 twee-onder-een-kapwoningen en 3 geschakelde woningen gerealiseerd. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan in voorbereiding. Het ontwerpbestemmingsplan Melkpad 6 – 10 heeft voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. Tegen dit ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Op 14 december 2016 heeft de gemeenteraad van Hilversum het bestemmingsplan Melkpad 6 – 10 vastgesteld. Tegen dit besluit tot vaststelling is er nu de mogelijkheid om een beroep in te dienen.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wordt op enkele ondergeschikte onderdelen aangepast ter verbetering van het plan en om de toelichting van het plan te actualiseren als gevolg van tijdsverloop. Dit zijn geen grote inhoudelijke aanpassingen, maar voornamelijk technische aanpassingen. De voorgestelde wijzigingen zijn opgenomen in de ‘wijzigingennota Ontwerpbestemmingsplan Melkpad 6 - 10’. Het vastgestelde bestemmingsplan maakt inhoudelijk hetzelfde woningbouwprogramma (17 woningen) mogelijk als het ontwerpbestemmingsplan.

Vaststelling hogere waarden

Er is akoestisch onderzoek uitgevoerd om in beeld te brengen wat de akoestische situatie is in het plangebied Melkpad 6 – 10. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde van 48 dB vanwege verkeer van het Melkpad / Bussumerstraat / Stationsstraat wordt overschreden. Voor diverse woningen in het plangebied is daarom een hogere grenswaarde vastgesteld ingevolge artikel 110a Wet geluidhinder.

Inzien

Op het stadskantoor

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de wijzigingennota, het besluit hogere grenswaarden en de hierbij behorende stukken liggen van vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017 (6 weken) ter visie bij de Burgerleeskamer in het Stadskantoor, Oude Enghweg 23. Het Stadskantoor is iedere werkdag geopend tussen 08.30 – 17.00 uur en op donderdagavond tussen 17.00 – 19.30 uur. Tegen betaling kan een afschrift verstrekt worden van de ter visie gelegde stukken.

Digitaal

Het raadsbesluit, het vastgestelde bestemmingsplan, de wijzigingennota, het besluit hogere grenswaarden en de hierbij behorende stukken zijn ook digitaal in te zien via de gemeentelijke website, onderdeel burgerleeskamer.

Het bestemmingsplan kan daarnaast ook worden ingezien via http://0402.roview.net/ of op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website kan het tabblad ‘Bestemmingsplannen’ worden gekozen, waarna het bestemmingsplan kan worden opgeroepen via het invullen van de locatie, de naam van het bestemmingsplan of het planid-nummer NL.IMRO.0402.11bp05melkpad610-va01.

Beroep bestemmingsplan en hogere waarden

Tegen het ontwerpbestemmingsplan en tegen het ontwerpbesluit hogere waarden zijn geen zienswijzen ingediend.

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan en tegen de vaststelling van hogere waarden kan tijdens de periode van terinzagelegging beroep bij de Raad van State worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kunnen gebruikmaken:

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen

  • een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbesluit hogere waarden bij het college van burgemeester en wethouders naar voren te brengen

  • een belanghebbende voor zover het beroep wordt ingesteld tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Indienen beroep

Het beroepschrift moet gestuurd worden naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit tot verlening van hogere waarden treedt in werking de dag na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Binnen de termijn kan een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waardoor het besluit niet in werking treedt, totdat op het verzoek is beslist.

Informatie

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de heer G. Ruighaver van de afdeling Beleidsontwikkeling. Hij is telefonisch te bereiken onder 035 - 629 2898 en per email op g.ruighaver@hilversum.nl.

Hilversum, 22 december 2016.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Hilversum