vaststelling Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012

Logo Barneveld

De raad heeft op 14 december 2016  het plan Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 vastgesteld. Deze partiële herziening regelt de verplichte wisselende verhuur van recreatieverblijven op een deel van Landgoed De IJsvogel aan de Apeldoornsestraat-Kieftveen in Voorthuizen.

Van 23 december 2016 tot en met 3 februari 2017 ligt het plan Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 ter inzage bij het servicepunt Bouwen, Wonen en Leefomgeving (Raadhuisplein 2).

Het plan Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012 is vanaf 23 december 2016 ook digitaal in te zien op de gemeentelijke website (www.barneveld.nl). De betreffende documenten staan dan onder de rubriek “Actueel”, categorie “Bekendmakingen”. Onder het kopje “Ruimtelijke Ordening” treft u bij “vaststelling Apeldoornsestraat-Kieftveen, partiële herziening Buitengebied 2012” de bijbehorende documenten aan.

Daarnaast is het plan in te zien op de landelijke website:

www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0203.1368-0002

De bronbestanden zijn beschikbaar via:

http://gis.barneveld.nl/plannen/NL.IMRO.0203.1368-/NL.IMRO.0203.1368-0002

(Mochten bovenstaande links niet werken, wilt u het dan melden bij rodigitaal@barneveld.nl)?

Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren brachten, beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). U kunt ook beroep instellen indien u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat was een zienswijze naar voren te brengen. In het beroepschrift moet u gemotiveerd aangeven waarom u het niet eens bent met de beslissingen, en, indien van toepassing, waarom u destijds geen zienswijze naar voren heeft kunnen brengen.

Ook kan tijdens deze periode een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de genoemde Afdeling bestuursrechtspraak. Anders treedt het besluit in werking één dag na afloop van de beroepstermijn.

De Raad van State stuurt u bericht over het griffierecht dat u moet betalen voor het behandelen van uw beroepschrift en eventueel uw verzoek om voorlopige voorziening.

 

Barneveld, 22 december 2016

Naar boven