Gemeente Goeree-Overflakkee - Vastgesteld bestemmingsplan Staverseweg 30 Sommelsdijk

Logo Goeree-Overflakkee

Burgemeester en wethouders maken, overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee in de vergadering van 15 december 2016 heeft vastgesteld het bestemmingsplan Staverseweg 30 als vervat in het GML-bestand NL.IMRO.1924.SMDstaverseweg30-BP30 met de bijbehorende regels.

Plangebied

Het plangebied is verdeeld in drie deelgebieden binnen het grondgebied van de kern Sommelsdijk: Staverseweg 30, Molenweg 1 en Achterweg 12. Het bestemmingsplan voorziet in de verplaatsing van een bestaand landbouwmechanisatiebedrijf van de Molenweg 1 naar de Staverseweg 30. De te verlaten bedrijfsbestemming aan de Molenweg 1 zal vervolgens worden gewijzigd in een woonbestemming.

 

Aan de Achterweg 12 zal de agrarische bedrijfsbebouwing worden omgezet in een specifieke vorm van wonen met de aanduiding voormalig agrarisch bedrijf.

 

Het bestemmingsplan "Staverseweg 30" biedt het planologisch juridische kader om deze drie ontwikkelingen mogelijk te maken.

Inzage

De stukken kunt u inzien met ingang van 20 december 2016 tot en met 31 januari 2017 in het gemeentehuis, Koningin Julianaweg 45 te Middelharnis. Het gemeentehuis is geopend op maandag en vrijdag van 08.00 tot 12.00 uur, op dinsdag tot en met donderdag van 08.00 tot 17.00 uur, op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur en elke eerste zaterdag van de maand van 09.00 uur 11.00 uur. De gemeente werkt alleen op afspraak. U kunt het bestemmingsplan (inclusief bijlagen) in pdf-formaat ook inzien op www.goeree-overflakkee.nl/terinzage en via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Bij verschillen tussen het digitale en het papieren plan is het digitale plan op www.ruimtelijkeplannen.nl bepalend.

Beroepstermijn

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen de volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State:

  • belanghebbenden die tijdig een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan Staverseweg 30 naar voren hebben gebracht bij de gemeenteraad van Goeree-Overflakkee;

  • belanghebbenden die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te stellen.

  • bij gewijzigde vaststelling. Belanghebbenden die beroep instellen tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening aanvragen. Het verzoek om voorlopige voorziening richt u aan de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Inwerkingtreding

Het vaststellingsbesluit van de gemeenteraad treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak wordt ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mevrouw M. Brienissen van de afdeling Externe Ontwikkelingen, via algemeen telefoonnummer 14 0187.

Naar boven