Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TilburgStaatscourant 2016, 70833VerkeersbesluitenRegistratienummer Vkb-2016-44-Sanering-update verkeersborden Udenhout, Berkel-Enschot

Logo Tilburg

Redacteur Jordy Paanakker

Besluit inzake Plaatsen, verwijderen, verplaatsen verkeersborden in Udenhout en Berkel-Enschot

Afdelingshoofd Sonja Jansen

Datum besluit 21 december 2016

Publiceren ja, officiële bekendmaking

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

Overwegende dat:

 • -

  op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd;

 • -

  maatregelen worden genomen in de dorpen Udenhout, Berkel-Enschot en het buitengebied te Tilburg;

 • -

  de wegen in het betreffende gebied zijn als bedoeld in artikel 18 lid 1 onder d van de Wegenverkeerswet 1994 en dat deze wegen in beheer zijn bij de Gemeente Tilburg;

 • -

  teveel verkeersborden verwarrend kunnen zijn voor de weggebruiker, of te weinig tijd gunt om erna te handelen, met als gevolg dat er onveilige situaties kunnen ontstaan in het verkeer;

 • -

  door overbodige bebording een rommelig en onoverzichtelijk straatbeeld ontstaat;

 • -

  door overbodige bebording te verwijderen er bezuinigd kan worden op beheerkosten;

 • -

  de gemeente Tilburg streeft naar een uniforme toepassing, plaatsing en uitvoering van verkeerstekens, conform het Regelement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en het Besluit Administratieve Bepaling inzake het Wegverkeer;

 • -

  de weggebruiker tot op bepaalde hoogte zelf in staat moet zijn te bepalen welk gedrag in het verkeer veilig is en hierna dient te handelen;

 • -

  deze maatregel genomen wordt uit het oogpunt van het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer instandhouden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • -

  over deze maatregelen overleg is gepleegd met de Politie-Chef van eenheid Zeeland-West-Brabant, District Hart van Brabant, waarbij deze heeft verklaard met deze maatregelen te kunnen instemmen.

Gelet op:

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels- en verkeerstekens 1990, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, de Algemene wet bestuursrecht en het Mandaatbesluit van 15 mei 2012.

Besluit:

Het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van verkeersborden van Bijlage 1 van het reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in Udenhout, Berkel-Enschot en het buitengebied zoals is aangeven op de aan dit besluit gehechte tekeningen:

 • -

  Overzichtskaart

 • -

  Berkel-Enschot

 • -

  Udenhout

 • -

  Buitengebied 1

 • -

  Buitengebied 2

 • -

  Buitengebied 3

 • -

  Buitengebied 4

Iedereen, wiens belang betrokken is, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken na publicatiedatum een bezwaarschrift indienen. Een bezwaarschrift moet in ieder geval worden voorzien van een datum, naam en adres van de bezwaarmaker, een omschrijving van het besluit waartegen bezwaar wordt gemaakt en de gronden waarop bezwaar wordt gemaakt. Een eventueel bezwaarschrift kan worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 90155 te 5000 LH Tilburg.

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg,

namens deze,

hoofd Ruimtelijke Uitvoering,

Sonja Jansen