Vaststelling bestemmingsplan ‘locatie Rottinghuis in Nietap’

Logo Noordenveld

Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordenveld maken op basis van artikel 3.8, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 7 december 2016 het bestemmingsplan ‘Locatie Rottinghuis te Nietap’ (IDN: NL.IMRO.1699.2015BP050-vg01) ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het betreffende bestemmingsplan heeft betrekking op een herontwikkelingslocatie aan de J.P.Santeeweg in Nietap. De locatie is gelegen aan de noordzijde van de J.P. Santeeweg ter hoogte van de kruising met de Natuurschoonweg. Er worden totaal elf grondgebonden woningen gerealiseerd met bijbehorende infrastructuur en voorzieningen. Met het inrichten van het gebied wordt rekening gehouden met een mogelijke ontwikkeling van het achterliggende gebied.

 

Ter inzage

Het vastgestelde plan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 22 december 2016 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Tijdens openingsuren kunt u het plan inzien in het gemeentehuis. Daarnaast kunt u het bestemmingsplan inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl, op de gemeentelijke website www.gemeentenoordenveld.nl en op www.officielebekendmakingen.nl.

Gedurende de termijn waarop het bestemmingsplan ter inzage ligt kan door belanghebbenden tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan beroep worden ingesteld. Van deze mogelijkheid kan alleen gebruik gemaakt worden door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan hebben ingebracht. Het beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Het besluit van de gemeenteraad treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Hiervoor kan tijdens de beroepstermijn, naast het beroep, een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De inwerkingtreding wordt dan in ieder geval uitgesteld tot er een beslissing op het verzoek is genomen. Voor het instellen van beroep en/of voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.

 

Aanpassing Welstandsnota t.b.v. de Rottinghuis-locatie

In het kader van de verlening van een omgevingsvergunning voor het bouwen moet de bebouwing die op grond van dit nieuwe bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, worden getoetst aan redelijke eisen van welstand. Aan de welstandscommissie is de taak opgedragen om deze toetsing uit te voeren. Hiervoor gebruikt de commissie de criteria die in de door de gemeenteraad vastgestelde welstandsnota Noordenveld 2008 zijn opgenomen. Deze redelijk eisen van welstand zijn in de nota opgenomen in de vorm van algemene en gebiedsgerichte welstandscriteria. Omdat de voor de Rottinghuis-locatie geldende gebíedscriteria uit de welstandsnota niet zijn toegesneden op de beoogde nieuwe ontwikkelingen dient de welstandsnota hierop te worden aangepast. Het wijzigen van de welstandsnota is een bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad heeft op 7 december 2016 besloten om de welstandsnota aan te passen door het bestaande ‘Gebied 30 Nietap - centrum en lintbebouwing’ op te splitsen in ‘Gebied 30 Nietap - centrum’ en ‘Gebied 30a Nietap - lintbebouwing’ en de welstandscriteria voor ‘Gebied 30 Nietap - centrum’ aan te passen ten behoeve van de ontwikkeling van de Rottinghuis-locatie, een en ander als aangegeven in de bijlage behorende bij het besluit (zie www.gemeentenoordenveld.nl) .

De aanpassing van de Welstandsnota Noordenveld 2008 treedt in werking na de bekendmaking van de vaststelling.

Naar boven