Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellevoetsluisStaatscourant 2016, 70795Overige mededelingen aan het wegverkeerONTHEFFING

Logo Hellevoetsluis

Ontheffing ten behoeve van dienstvoertuig Staatsbosbeheer

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis;

 • -

  Gelet op het bepaalde in artikel 149, eerste lid, onderdeel d van de Wegenverkeerswet (verder te noemen: de Wet), waarin is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders bevoegd is tot het verlenen van ontheffingen van regels geldend op alle wegen, behalve op wegen onder het beheer van het Rijk, van een provincie of van een waterschap;

 • -

  Gelet op het bepaalde in artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (hierna: het RVV);

Overwegende dat:

 • -

  De medewerkers van Staatsbosbeheer een uitvoerende en toezichthoudende functie bekleden op terreinen van Staatbosbeheer en de (voormalige) Gemeenschappelijke regeling Natuur- en Recreatieschap Zuid-Westelijke Delta in de gemeente Hellevoetsluis;

 • -

  Een juiste en doelmatige uitvoering van de werkzaamheden van de medewerkers van Staatsbosbeheer, in voorkomende gevallen, strijdigheid oplevert met het RVV;

 • -

  Het wenselijk is aan de medewerkers van Staatsbosbeheer een ontheffing te verlenen van enkele artikelen uit het RVV;

 • -

  conform artikel 24 van het BABW, overleg heeft plaatsgevonden met regiopolitie Rotterdam-Rijnmond, basiseenheid Voorne-Putten;

 • -

  de genoemde wegen binnen de bebouwde kom van de gemeente gelegen zijn en bij de gemeente in beheer zijn.

Besluit :

Krachtens artikel 149, eerste lid onderdeel d van de Wegenverkeerswet en artikel 87 van het RVV:

 • I.

  aan de medewerkers van Staatsbosbeheer ontheffing te verlenen voor de navolgende artikelen van het RVV: artikelen 10 en 62 voor zover het betreft de verkeerstekens C1, C2, C6, C7, C9, C10, E1, E2, G7, G9, G11, G12a en G13;

 • II.

  de ontheffing geldt voor alle wegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Hellevoetsluis die in beheer zijn van de gemeente Hellevoetsluis;

 • III.

  Aan deze ontheffing de volgende nadere eisen te verbinden:

  • 1.

   Het overige verkeer mag niet in gevaar worden gebracht of onnodig worden gehinderd, zonodig moet worden gestopt om het andere verkeer vrije doorgang te verlenen;

  • 2.

   De ontheffing is voertuig gebonden en wel aan het voertuig met kenteken:

   VV-407-B;

  • 3.

   Het voertuig waarvoor de ontheffing geldt moet als dienstvoertuig herkenbaar zijn;

  • 4.

   Deze ontheffing dient te allen tijde in het betreffende voertuig aanwezig te zijn en moet op verzoek van een met handhaving belaste ambtenaar te worden getoond.

 • IV.

  Te bepalen dat de ontheffing geldig is tot en met 31 december 2017.

 • V.

  Dit besluit in afschrift te zenden aan de chef basiseenheid Voorne-Putten van de regiopolitie Rotterdam-Rijnmond te Hellevoetsluis.

   

Hellevoetsluis, 16 december 2017

Burgemeester en wethouders van Hellevoetsluis,

namens dezen,

hoofd van de afdeling Beheer, Vergunningen en Handhaving,

ir. R.M. van der Kooi