Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
CAKStaatscourant 2016, 70777Besluiten van algemene strekking

Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017

Het CAK,

Gelet op artikel 92 van de Zorgverzekeringswet;

in aanmerking nemende dat de Wet van 8 april 2016 tot wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK, welke – zoals bepaald bij Staatsblad 2016, nr. 442 – in werking treedt per 1 januari 2017;

besluit om de volgende regeling vast te stellen:

Artikel 1

De zorgverzekeraars dragen zorg voor de totstandkoming en instandhouding van een gemeenschappelijke voorziening voor elektronische gegevensuitwisseling met de instanties, bedoeld in artikel 88, eerste lid van de Zorgverzekeringswet.

Artikel 2

De zorgverzekeraars dragen zorg voor:

  • a. de juridische en organisatorische vormgeving van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1;

  • b. de inrichting en het beheer van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1; en

  • c. de bekostiging van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1.

Artikel 3

De zorgverzekeraars dragen er zorg voor dat de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1, is aangesloten op het netwerk van de Stichting Routerings Instituut (inter)Nationale Informatiestromen (RINIS).

Artikel 4

Zorgverzekeraars maken voor de uitvoering van de wettelijke regelingen genoemd in de bijlage bij deze regeling gebruik van de gemeenschappelijke voorziening, bedoeld in artikel 1. Bij deze uitvoering houden zij zich aan de verplichtingen die in de bijlage zijn opgenomen.

Artikel 5

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2017.

Artikel 6

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2017.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 1 december 2016

E. van den Brink, Voorzitter van het CAK

BIJLAGE BIJ REGELING ELEKTRONISCH GEGEVENSVERKEER ZORGVERZEKERINGSWET 2017

Nr

Gegevenslevering

Gegevens

Doel gegevenslevering

Wettelijke grondslag

1

Melding van verzekerden of verzekeringnemers die voldoen aan het bepaalde in artikel 18c, eerste lid, Zorgverzekeringswet dan wel artikel 18d, derde lid, Zorgverzekeringswet door zorgverzekeraars aan het CAK.

UZOVI-nummer,

locatiecode, burgerservicenummer, geboortedatum,

NAW-gegevens, bankrekeningnummer,

aan- en afmelddata status, ingangsdatum compensatie, ingangsdatum verzekering,

reden afmelding en uitbetaling zorgtoeslag aan zorgverzekeraar.

– Oplegging en beëindiging bestuurlijke premieregime

– Vaststelling periode en hoogte van de bijdrage voor wanbetalers ten behoeve van zorgverzekeraars.

Artikel 18c, eerste lid, 18d, derde lid, en 34a Zvw.

2

Levering van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn door zorgverzekeraars aan de Sociale verzekeringsbank (SVB).

Uzovi-nummer burgerservicenummer, ingangs- en/of einddatum verzekering.

Vergelijking van het bestand van personen die op grond van een zorgverzekering verzekerd zijn met het AWBZ-verzekerdenbestand, om na te gaan welke verzekeringsplichtigen in weerwil van hun verzekeringsplicht niet krachtens een zorgverzekering verzekerd zijn.

De artikelen 9a tot en met 9d Zvw jo. artikel 6.4a.1 Regeling zorgverzekering.

3

Melding door zorgverzekeraars aan het CAK van verzekerden of verzekeringnemers die niet meer voldoen aan de verzekeringsplicht die voorvloeit uit een verzekering als gevolg van de toepassing van artikel 9d, Zorgverzekeringswet, respectievelijk op wie artikel 18e, eerste lid, Zorgverzekeringswet niet meer van toepassing is.

Maandelijkse borderel met UZOVI-nummer,

burgerservicenummer, geboortedatum,

compensatieperiode, mutatiedatum verzekeringsstatus

– Oplegging en beëindiging bestuursrechtelijke premie

– Vaststelling periode en hoogte van de bijdrage voor ambtshalve verzekerden ten behoeve van zorgverzekeraars.

Artikel 9d, 18e, eerste lid, en 34a Zvw.

TOELICHTING

Algemeen

Vanaf 1 januari 2017 is het CAK verantwoordelijk voor een aantal regelingen vanuit de Zorgverzekeringswet, zoals deze voorheen door het Zorginstituut Nederland (Zorginstituut) werden uitgevoerd. Teneinde de uitvoering juridisch af te hechten, is de ‘Regeling elektronisch gegevensverkeer Zorgverzekeringswet 2012’ zoals vastgesteld door het Zorginstituut als uitgangspunt gekozen en heeft het CAK op basis daarvan de regeling ‘overgenomen’. Tevens is van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de regeling in overeenstemming te brengen met de huidige uitvoering. Hiermee is geenszins beoogd wijzigingen in de uitvoering te bewerkstelligen.

De belangrijkste overwegingen voor de vereenvoudiging van de regeling worden hierna kort beschreven. De nieuwe regeling geeft uitdrukking aan het uitgangspunt dat de zorgverzekeraars zelf verantwoordelijk zijn voor hun (gezamenlijke) uitvoeringsprocessen en voor de inrichting van de (elektronische) communicatie, onderling en met andere partijen. Een regeling waarin het CAK gedetailleerde voorschriften over deze elektronische communicatie aan de zorgverzekeraars oplegt past minder goed bij dit uitgangspunt. De oude regeling bevatte bijvoorbeeld het voorschrift dat de zorgverzekeraars er voor zorg moeten dragen dat van elke bij de zorgverzekeraar verzekerde persoon een aantal gegevens worden opgenomen in een centraal bestand (bekend als het ReferentieBestand Verzekerden Zorgverzekeringswet, of RBVZ). Het CAK acht een dergelijk voorschrift niet passend bij het hiervoor genoemde uitgangspunt. Het is aan de zorgverzekeraars om uit te maken of zij voor een effectief en efficiënt gegevensverkeer met andere partijen behoefte hebben aan een centraal bestand, of dat er andere manieren zijn om de informatiebehoefte van ketenpartners te vervullen.

Bovengenoemd uitgangspunt heeft ertoe geleid dat in de regeling alleen nog op enkele cruciale punten verplichtingen aan de zorgverzekeraars worden opgelegd. De verplichting om een gemeenschappelijke voorziening voor elektronisch gegevensverkeer in stand te houden zorgt ervoor dat ketenpartners, waaronder het CAK, via één punt met alle zorgverzekeraars kunnen communiceren. Dat komt de kwaliteit en doelmatigheid van de communicatie ten goede. De verplichting om de gemeenschappelijke voorziening aan te sluiten op het RINIS-netwerk moet ook in dit licht worden gezien. De meeste ketenpartners zijn al op dit netwerk aangesloten, en het werkt dus beter als ook de zorgverzekeraars deel uitmaken van deze infrastructuur.

De laatste verplichting betreft het gebruik van de gemeenschappelijke voorziening: de regeling maakt het mogelijk om, als dat nodig wordt geoordeeld, voor de uitvoering van specifieke wettelijke regelingen zorgverzekeraars te verplichten de gemeenschappelijke voorziening te gebruiken.

Niet alleen de rol van de zorgverzekeraars is veranderd. Ook het takenpakket en de positie van het CAK zijn sinds de invoering van de Zorgverzekeringswet ingrijpend veranderd. Het CAK heeft in de afgelopen jaren nieuwe uitvoerende taken gekregen. Voor die taken maakt het CAK steeds meer gebruik van elektronische gegevensuitwisselingen met andere ketenpartijen dan zorgverzekeraars, waaronder ook internationale partijen. Het CAK heeft daarom een eigen aansluiting op het RINIS-netwerk gerealiseerd.

Het CAK sluit met Zorgverzekeraars Nederland mede namens de zorgverzekeraars overeenkomsten met betrekking tot de elektronische gegevensuitwisseling. In deze overeenkomsten worden onder andere afspraken gemaakt over de inhoud en de kwaliteit van de gegevens, het beheer van de uitwisselingsketen en de informatiebeveiliging en de beveiliging van persoonsgegevens.

Vanwege de aard en omvang van de herziening zou wijziging van de bestaande regeling niet erg praktisch zijn. Het CAK heeft daarom besloten een nieuwe regeling vast te stellen en de oude regeling in te trekken.

Artikelsgewijs

Artikel 1

Dit artikel bevat in globale termen de opdracht aan de gezamenlijke zorgverzekeraars tot inrichting en instandhouding van een gemeenschappelijke voorziening voor elektronische communicatie. De opgelegde verplichting heeft tot doel een efficiënte en effectieve informatie-uitwisseling te bevorderen tussen enerzijds de zorgverzekeraars en anderzijds de partijen waarmee zij voor de uitvoering van wettelijke regelingen informatie moeten uitwisselen. De verplichting ziet niet op het onderlinge informatieverkeer tussen de zorgverzekeraars en evenmin op het informatieverkeer tussen zorgverzekeraars en andere partijen indien dat niet voortvloeit uit de uitvoering van wettelijke regelingen.

Artikel 2

Het artikel duidt aan welke aspecten van de gemeenschappelijke voorziening de zorgverzekeraars ten minste moeten regelen.

Artikel 3

Voor een soepel verloop van de communicatie met andere partijen in het publieke domein, waaronder het college, is het cruciaal dat de zorgverzekeraars als collectief zijn aangesloten op het RINIS-netwerk. RINIS is een berichtendienst voor volledig geautomatiseerde gegevensuitwisselingen. RINIS richt deze uitwisselingen in en beheert ze. RINIS helpt op deze wijze organisaties in het publieke domein om snel en veilig gegevens uit te wisselen, zowel in Nederland als in Europees verband. Daarom legt het college aan de zorgverzekeraars de verplichting op de gemeenschappelijke voorziening aangesloten te houden op het RINIS-netwerk. Overigens zijn de zorgverzekeraars feitelijk al aangesloten op het RINIS-netwerk, zodat uit deze verplichting in de praktijk geen extra kosten of werkzaamheden voor de zorgverzekeraars zullen voortvloeien.

Artikel 4

Op grond van dit artikel kan voor de uitvoering van specifieke wettelijke regelingen een verplichting tot gebruikmaking van de gemeenschappelijke voorziening worden vastgelegd. Daarnaast kan het college in voorkomend geval ook verplichtingen opleggen over de wijze van gebruik van de gemeenschappelijke voorziening, als het dit noodzakelijk acht voor een doelmatig en doeltreffend functioneren van het informatieverkeer. Deze verplichtingen zullen worden opgesomd in de bijlage bij de regeling.

De thans in de bijlage opgenomen verplichtingen hebben betrekking op een aantal uitvoeringstaken van het college, zoals de uitvoering van de Regeling voor onverzekerden en wanbetalers. Het CAK heeft voor uitvoering van deze taken informatie nodig over de verzekerden, welke afkomstig is van de zorgverzekeraars.

E. van den Brink, Voorzitter van het CAK