Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OirschotStaatscourant 2016, 70699Ruimtelijke plannenBestemmingsplan Koestraat 31 te Oirschot gewijzigd vastgesteld

Logo Oirschot

Op 15 november 2016 heeft de gemeenteraad van Oirschot het bestemmingsplan “Koestraat 31” met planidentificatie NL.IMRO.0823.BPOIKoestraat31-VAST gewijzigd vastgesteld. De gemeenteraad heeft ook besloten daarbij geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen, omdat het kostenverhaal anderszins verzekerd is.

Inhoud van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor het realiseren van een woning op de hoek Koestraat/Kloosterstraat te Oirschot.

Wijzigingen

Het ontwerpbestemmingsplan is ambtshalve gewijzigd.

De wijzigingen in de regels en verbeelding zien op het opnemen van de aanduidingen ‘beschermd dorpsgezicht’ en ‘historisch stedenbouwkundig waardevol gebied’, zoals deze ook in het voorgaande bestemmingsplan ‘Centrum Oirschot’ waren opgenomen.

Geen reactieve aanwijzing van de provincie

Wij hebben het vastgestelde bestemmingsplan en de bijbehorende stukken op 18 november 2016 naar de provincie Noord-Brabant gestuurd. De provincie heeft laten weten dat er geen reden is om een reactieve aanwijzing te overwegen.

Beroepsmogelijkheid

Wij leggen het bestemmingsplan en de daarbij behorende stukken vanaf donderdag 22 december 2016 voor de duur van 6 weken ter inzage. U kunt het bestemmingsplan raadplegen via de link:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0823.BPOIKoestraat31-VAST

Ook kunt u het plan inzien bij de Centrale Balie van het gemeentehuis aan de Deken Frankenstraat 3 in Oirschot. Om het plan in te zien, kunt u een afspraak inplannen. De beroepstermijn loopt met ingang van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017. Binnen de genoemde termijn kunnen belanghebbenden beroep instellen. Dit kan door een gemotiveerd beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in ’s-Gravenhage.

Er kan alleen beroep worden ingesteld door een belanghebbende:

- aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij zijn zienswijze niet bij de gemeenteraad naar voren heeft gebracht;

- die beroep aantekent tegen de wijzigingen die de raad bij de vaststelling in het plan heeft aangebracht.

Voorlopige voorziening

Belanghebbenden die beroep hebben ingediend kunnen, naast het beroepsschrift, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn, tenzij binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval treedt het besluit niet in werking, voordat op het verzoek is beslist.

 

Oirschot, 21 december 2016