Bestemmingsplan Buitengebied,1e herziening 2015

Logo Smallingerland

Burgemeester en wethouders van Smallingerland maken bekend dat het bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening 2015 op 13 december 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld.

Doel van het plan

Met de vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2013 is de actualisering van het buitengebied van de gemeente vrijwel afgerond. Op een aantal onderdelen moet voor het plangebied een kwaliteitsslag gemaakt worden. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet in het volgende:

 • -

  Reparatie van een aantal onvolkomenheden in het geldende bestemmingsplan;

 • -

  Opnemen van een aantal afwijkingen die sinds de vaststelling met een aparte procedure zijn gerealiseerd;

 • -

  De Afdeling Bestuursrechtspraak heeft in haar uitspraak van 9 april 2014 de bestemming voor het perceel Bildwei 35-37 te Rottevalle vernietigd. Het voorliggende bestemmingsplan voorziet onder andere in een juridisch-planologische verwerking van deze uitspraak;

 • -

  Verwerken van nieuw beleid.

Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan

Er zijn negen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan doorgevoerd. Het

betreft:

 • 1.

  Een toevoeging op de regels met betrekking tot artikel 20.4.1. waarin is bepaald dat middels een afwijking twee trekkershutten kunnen worden gerealiseerd binnen de aanduiding "specifieke vorm van recreatie – trekkershutten" voor het perceel Bildwei 35-37 te Rottevalle.

 • 2.

  Artikel 17.2.2 is aangepast waarbij de verplichte afstand van 5 meter tussen vaste kampeermiddelen en trekkershutten wordt geschrapt. De reden hiervoor is dat in het bestemmingsplan Buitengebied van 2002 deze afstandsmaat niet was opgenomen. Het is dan niet reëel om deze maat te hanteren terwijl er bestaande situaties zijn waarbij deze maat niet wordt gehaald. Er is een verzoek ingediend voor het handhaven van deze maatvoering voor nieuwe vaste kampeerverblijven. Desondanks voor wordt voorgesteld de afstandsmaat te schrappen.

 • 3.

  In artikel 16.2.2. onder a2 is de maatvoering van berging gewijzigd van 7 m2 naar 12 m2. Verder zijn er enkele bouwblokken op het terrein opgenomen voor de bestaande bebouwing en is in de regels nog een bepaling opgenomen dat voor gezamenlijke bebouwing nog 50 m2 kan worden gerealiseerd buiten de opgenomen bouwblokken.

 • 4.

  Artikel 21 van de regels (Sport – Manege) is nu dezelfde afwijkingsmogelijkheid opgenomen voor meer uitbreiding m.b.t. bebouwing zoals die is opgenomen in artikel 7 (Bedrijf – Paardenhouderij) aangezien deze bedrijven vaak dezelfde uitbreidingsbehoefte hebben als paardenhouderijen (het overkappen van een rij-/lesbak). In de opgenomen afwijkingsbevoegdheid staan dezelfde toetsingscriteria bij de bestemming "Bedrijf – Paardenhouderij".

 • 5.

  Voor de artikelen 3.7.1. onder f, 4.7.1. onder f en 15.6.1. onder g. wordt de bepaling van: "ophogen, afgraven of afschuiven van gronden" gewijzigd in: "het afgraven, ophogen of egaliseren van gronden over een oppervlakte groter dan 100 m², zodanig dat er een verschil in hoogte c.q. diepte ten opzichte van het bestaande maaiveld ontstaat van meer dan 0,3 m;"

6 Artikel 24.7 en 26.7 van de regels wordt geschrapt. In artikel 38 is een algemene aanlegregel opgenomen voor het toestaan van een paardenbak. De beide bovengenoemde regels zijn hierdoor overbodig.

 • 7.

  Het bouwvlak van het agrarisch bedrijf op het perceel Fallaetswei 13 te Drachtstercompagnie is gewijzigd conform het wijzigingsplan van 2012 waarbij het bouwvlak was vergroot.

 • 8.

  Het perceel 't West 25 te Oudega is de bestemming "Wonen" gewijzigd in "Wonen-Woonboerderij".

 • 9.

  In artikel 26.6 staat een verwijzing naar artikel 26.5, sub c. Deze verwijzing is niet juist. Dit moet zijn artikel 26.5, sub d. Daarnaast staat in artikel 26.6 "..ondergeschikte activiteit bij het agrarisch bedrijf" dit is gewijzigd in "ondergeschikte activiteit bij het wonen".

Bekijken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ligt ter inzage:

• In het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat 2 te Drachten, elke werkdag van 8.30 uur tot 16.30 uur en op donderdag tot 18.30 uur;

• Op de website www.smallingerland.nl/bestemmingsplannen-nu-ter-inzage;

• Op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl met plannummer NL.IMRO.0090.BP2015BGB035-0401.

Reageren

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u, als u belanghebbende bent, binnen de onderstaande beroepstermijn een beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage. Voor de behandeling van uw beroep is griffierecht verschuldigd.

Alleen als u tijdig zienswijzen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit kunt u beroep instellen, tenzij u aantoont redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest tijdig zienswijzen in te brengen. Als het besluit afwijkt van het ontwerpbesluit dat ter inzage heeft gelegen kunt u ,als u geen zienswijzen heeft ingediend, beroep instellen voor zover het beroepschrift betrekking heeft op deze afwijkingen.

Het besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan treedt niet eerder in werking dan met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Ter inzage liggende stukken: vaststellingsbesluit en bestemmingsplan

Beroepstermijn: vrijdag 23 december 2016 tot en met donderdag 2 februari 2017

WD/ONTW

Naar boven