Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OpsterlandStaatscourant 2016, 70583Ruimtelijke plannenBestemmingsplan “Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke” vastgesteld

Logo Opsterland

**********************************************************************************************************************

De gemeenteraad heeft op 12 december 2016 het bestemmingsplan “Bakkeveen – Camping It Kroese Beamke” (planid-nummer NL.IMRO.0086.01BPNDrintsewei6-0301) vastgesteld. Met ingang van 23 december 2016 ligt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage. U kunt het digitale plan raadplegen op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website selecteert u het tabblad “Bestemmingsplannen”, waarna u de mogelijkheid heeft om het plan op te roepen via het invullen van de locatie of het planid-nummer.Daarnaast is een afdruk van het digitale plan in te zien bij de receptie van het gemeentehuis, Hoofdstraat 82 te Beetsterzwaag. Het digitale plan is eveneens in te zien via de gemeentelijke website www.opsterland.nl door middel van een link naar www.ruimtelijkeplannen.nl.

Strekking van het bestemmingsplan

Natuur- en landschapscamping It Kroese Beamke is gevestigd aan de Nije Drintse Wei 6 te Bakkeveen. De eigenaar van de camping is voornemens de camping op te waarderen door daarbij een kwaliteitsimpuls aan de bestaande camping te geven. Op korte termijn is het de bedoeling een aantal trekkershutten en lodges te realiseren en twee bestaande gebouwen te vervangen of te verbouwen als groepsaccommodatie. Ook wordt de veldindeling van het kampeerterrein gewijzigd en wordt de paardenstalling opgeknapt. Op langere termijn is de wens om de camping een kwalitatieve impuls te geven door het maken van comfort kampeerplekken en extra voorzieningen voor campers. Verder wordt gedacht aan een verdere uitbreiding van de lodges, aanpassingen ten behoeve van zorgbehoevenden en het opzetten van aan de verblijfsrecreatie gerelateerde detailhandel en horeca. Door deze nieuwe voorgenomen activiteiten krijgt de camping, met name door het realiseren van permanente recreatievoorzieningen, het karakter van een reguliere camping. Om deze ontwikkeling juridisch-planologisch te kunnen regelen is een nieuw bestemmingsplan vastgesteld.

Reageren?

Gedurende de termijn dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kan door belanghebbenden beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Voorwaarde voor het instellen van beroep is dat de belanghebbende zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan heeft ingebracht, tenzij hem redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij dit niet heeft gedaan en tenzij het betreft wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze termijn een verzoek om een voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

 

Beetsterzwaag, 21 december 2016