VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘LANDELIJK GEBIED 2004, UITERDIJKENWEG 45 TE MARKNESSE’ TER INZAGE

Logo Noordoostpolder

Het bestemmingsplan regelt het aanpassen van de bestemming van ‘Agrarisch gebied’ naar de bestemming ‘Recreatie’ op het perceel Uiterdijkenweg 45 te Marknesse. Binnen deze bestemming is er ruimte voor het verzorgen van evenementen voor particulieren en bedrijven, activiteiten met betrekking tot kunst en cultuur, trouw- en uitvaartceremonies, opleidingsdagen, vergaderingen, bedrijfsmeetings en –presentaties, exposities, kleinschalige concerten en een retraitecentrum met kort verblijf. Ook worden er zeven trekkershutten mogelijk gemaakt.

Het plan is in te zien van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 .

Dit kan op:

  • Op www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;

  • op www.ruimtelijkelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00571-VS01;

  • de bronbestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar op het webadres http://noordoostpolder.digitaleplannen.nl/plannen/NL.IMRO.0171.BP00571-/NL.IMRO.0171.BP00571-VS01.

Een papieren versie ligt bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

Het plan is op 12 december 2016 ongewijzigd vastgesteld door de gemeenteraad van Noordoostpolder. Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Belanghebbe nden kunnen beroep indienen tot en met 1 februari 2017

U bent belanghebbende als u rechtstreeks belang heeft bij het plan. U kunt beroep indienen als u eerder een zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan heeft gegeven.

Heeft u niet eerder een zienswijze gegeven? Dan kunt u alleen beroep indienen wanneer u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet eerder kon reageren.

Uw beroep stuurt u naar de Raad van State:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

Wilt u voorkomen dat tijdens uw beroep het bestemmingsplan in werking treedt?

Vraag dan een voorlopige voorziening aan. Dit doet u bij de Raad van State:

De voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag.

De afdeling beslist of de voorlopige voorziening wordt toegekend.

Let op: het indienen van beroep en een voorlopige voorziening kost geld (griffierechten). Voor meer informatie neemt u contact op met de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State telefoonnummer 070 426 44 26.

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met de heer K.H. de Jong van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 06 13 34 28 49 of per e-mail khdejong@noordoostpolder.nl.

Naar boven