Gemeente Tubbergen – Vastgesteld bestemmingsplan “Tubbergen, Amaliahof”

Logo Tubbergen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2016 heeft vastgesteld:

 

het bestemmingsplan Tubbergen, Amaliahof

 

Het bestemmingsplan heeft tot doel de realisatie van 6 woningen mogelijk te maken ter plaatse van de bestaande woning aan de Julianastraat 31 in Tubbergen.

 

Ter inzage

Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 december 2016 tot en met 31 januari 2017 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.

U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl -> een plan bekijken -> bestemmingsplannen -> ID -> type dan: NL.IMRO.0183.150988-vg01. De directe link hiernaar is: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.150988-vg01

 

Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website https://www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

 

Beroep

Van 21 december 2016 tot en met 31 januari 2017 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden ingediend door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht;

  • belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om overeenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen;

 

Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

 

Vragen?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. L. Sipman van de afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-628000.

 

Burgemeester en wethouders voornoemd

 

Naar boven