Vaststelling bestemmingsplan Noordwijk Binnen - Pickéstraat 7-7a

Logo Noordwijk

Het college van burgemeester en wethouders van Noordwijk maakt op grond van artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening, juncto afdeling 3.4. van de Algemene wet bestuursrecht, bekend dat de gemeenteraad op 15 december 2016 het bestemmingsplan 'Noordwijk Binnen - Pickéstraat 7-7a' ongewijzigd heeft vastgesteld. De gemeenteraad heeft eveneens besloten om geen exploitatieplan, als bedoeld in artikel 6.12 Wro, vast te stellen.

Plan

Het bestemmingsplan ‘Noordwijk Binnen – Pickéstraat 7-7a’ biedt het juridisch en planologisch kader voor de herontwikkeling van een boerenhoeve naar woningbouw op het adres Pickéstraat 7 en 7a. De huidige woning blijft gehandhaafd en is gerenoveerd. De situering van de twee nieuwe woningen en de schuurstal wekken de suggestie van een boerenhoeve.

Ter inzage

Het bestemmingsplan (en bijbehorende stukken) ligt vanaf 28 december 2016 tot en met 8 februari 2017 gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage. U kunt het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken raadplegen:

  • 1.

    Via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl met de codering NL.IMRO.0575.BPNBpickestr7-VA01;

  • 2.

    Via de gemeentelijke website www.noordwijk.nl door achtereenvolgens te klikken op de knoppen ‘Wonen’, ‘Ruimtelijke Ontwikkelingen’ en ‘Bestemmingsplannen’. Onder ‘Actueel nieuws bestemmingsplannen’ treft u dan het vastgestelde bestemmingsplan aan;

  • 3.

    Tijdens de openingstijden van de gemeentewinkel aan de Voorstraat 42.

Beroep

Vanaf de dag na de dag van terinzagelegging kan gedurende zes weken beroep worden ingesteld tegen dit besluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht, alsmede door belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten dat zij niet tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben gebracht.

Het instellen van beroep heeft geen opschortende werking; hiervoor moet een voorlopige voorziening worden aangevraagd. De indiener van een beroepschrift kan –als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist- een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van voornoemde Afdeling. Een afschrift van het ingediende beroepschrift dient meegezonden te worden. Zowel aan het instellen van beroep als een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op 9 februari 2017, tenzij toepassing wordt gegeven aan het zesde lid van artikel 3.8 Wro of voor deze datum een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend. In dat geval wordt de inwerkingtreding van de betreffende besluiten opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Burgemeester en wethouders van Noordwijk, 27 december 2016

Naar boven