Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HarlingenStaatscourant 2016, 70460Ruimtelijke plannenVastgesteld bestemmingsplan Midlum

Logo Harlingen

Burgemeester en wethouders van Harlingen maken bekend dat de gemeenteraad van Harlingen op 7 december 2016 het bestemmingsplan Midlum heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet in een nieuw juridisch-planologisch kader voor het dorp Midlum. Het bestemmingsplan betreft een actualisering van de huidige planologische situatie en is een vervanging van het nu nog geldende bestemmingsplan. Het vaststellingsbesluit met bijlagen en het bestemmingsplan liggen met ingang van 22 december 2016 gedurende 6 weken voor iedereen kosteloos ter inzage bij het Klantencontactcentrum in het gebouw “De Groenlandsvaarder” aan de Voorstraat 35 te Harlingen. Tevens kunnen ze geraadpleegd worden op de website ruimtelijkeplannen.nl.

 

Een belanghebbende kan tegen het vaststellen van het bestemmingsplan binnen bovengenoemde termijn (dus t/m 1 februari 2017) schriftelijk een beroepschrift indienen bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage. Gedurende bovengenoemde termijn kan tevens, indien een beroepschrift is ingediend, een verzoek om een voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Harlingen 15-12-2016