Provincie Zeeland - Gecoördineerde ontwerp omgevingsvergunning en ontwerp waterwetvergunning Yara Sluiskil B.V.

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben aanvragen ontvangen om vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en de Waterwet van Yara Sluiskil B.V., gelegen te industrieweg 10 te Sluiskil. De aanvragen hebben betrekking op het bouwen van nieuwe opslagtanks en de daarbij behorende losinstallaties, transportbanden etc. ten behoeve van Ureum 8 granulatie. De aanvragen worden op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht gecoördineerd behandeld. Zij en Rijkswaterstaat Zee en Delta willen de vergunningen verlenen met voorschriften ter bescherming van het milieu.

 

De ontwerpvergunningen liggen ter inzage vanaf 11 februari 2016 tot en met 23 maart 2016 bij:

  • -

    de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

  • -

    Rijkswaterstaat Zee en Delta, Poelendaelesingel 18 te Middelburg, op werkdagen van 9:00 – 12:00 en 13:00 – 16:00 en na telefonische afspraak (0118) 622 000.

 

Een ieder kan tot en met 23 maart 2016, schriftelijk, zienswijzen over de ontwerpvergunningen indienen bij RUD Zeeland, Stadhuisplein 1 in Terneuzen. Hierbij kan worden verzocht persoonlijke gegevens niet bekend te maken. In deze periode kunnen ook mondelinge zienswijzen worden ingebracht. Hiervoor wordt gelegenheid geboden na telefonische afspraak.

 

Enkel belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend of belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend over de ontwerpvergunning en de adviseurs die advies hebben uitgebracht over de ontwerpvergunning kunnen later beroep instellen.

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot mevrouw M.I.R. de Pooter – De Winne, tel. (0115) 745 135 van RUD Zeeland. De ontwerpbesluiten staat geregistreerd onder nummer W-AOV150371.

Naar boven