Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
overigStaatscourant 2016, 70346Vergunningen

Bekendmaking Tracébesluit PHS viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu heeft in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken op 7 december 2016 het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid vastgesteld. Van 21 december 2016 tot en met 1 februari 2017 ligt het tracébesluit overeenkomstig de Tracéwet ter inzage.

Achtergrondinformatie

Het kabinet heeft in de Voorkeursbeslissing PHS van juni 2010 aangegeven het spoor op de corridor tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal geschikt te willen maken voor het rijden van acht Intercity’s (inclusief een intercity tussen Amsterdam en Brussel) en zes Sprinters per uur per richting. De capaciteit van het spoor moet daarvoor worden uitgebreid van twee naar vier sporen tussen Rijswijk en Delft Zuid. Daarnaast zijn er bijkomende maatregelen nodig tussen Delft Zuid en Rotterdam Centraal, zoals seinoptimalisatie, het verwijderen, verplaatsen, vervangen en bijplaatsen van wissels en de verlenging van een perron.

De reeds doorlopen procedure

Voor de viersporigheid tussen Rijswijk en Delft Zuid moet op basis van de Tracéwet en de Algemene wet bestuursrecht een wettelijke procedure worden doorlopen. Onderdeel van deze procedure is dat u van 18 december 2014 tot en met 28 januari 2015 uw zienswijze heeft kunnen indienen op het ontwerptracébesluit en het milieueffectrapport.

Wijzigingen tracébesluit en actualisatie milieueffectrapport

Het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid is vastgesteld op basis van het ontwerptracébesluit, de zienswijzen hierop en de wettelijke adviezen. Alle zienswijzen op het ontwerptracébesluit zijn beantwoord in de Nota van Antwoord die bij de toelichting van het Tracébesluit is gevoegd. Op basis van de zienswijzen is het ontwerptracébesluit aangepast. Zo wordt onder andere op veler verzoek de doorgangshoogte van de brug over de Kerstanjewetering bij Rijswijk verhoogd naar 1.80 meter. De plaatsing en verhoging van geluidschermen in Rotterdam vervalt op basis van het geactualiseerde geluidsonderzoek ten behoeve van het Tracébesluit. Tevens is een aantal ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. Spoorverdubbeling tussen Rijswijk en Delft Zuid en seinoptimalisatie tot en met Schiedam is onvoldoende gebleken om de beoogde acht Intercity’s en zes Sprinters tussen Den Haag Centraal en Rotterdam Centraal te laten rijden. Hiervoor zijn bijkomende maatregelen nodig tussen Schiedam en Rotterdam, zoals het verlengen van perrons, als ook het verplaatsen, vervangen en opheffen van wissels. U kunt een beschrijving van de wijzigingen terugvinden in paragraaf 2.4 (pagina’s 57 en 58) van de toelichting (deel III) bij het Tracébesluit.

In de periode tussen het ontwerptracébesluit en het Tracébesluit zijn de milieu en omgevingsonderzoeken voor het Tracébesluit geactualiseerd. Aanleiding voor deze actualisatie is een aantal (beperkte) planwijzigingen en beantwoording van vragen van uit het advies van de Commissie m.e.r. uit het advies van 28 mei 2015. De actualisatie van het milieueffectrapport ligt met het Tracébesluit ter inzage.

Hoe kunt u beroep instellen?

Belanghebbenden die een zienswijze op het ontwerptracébesluit hebben ingediend, kunnen van 22 december 2016 tot en met 1 februari 2017 beroep instellen tegen het Tracébesluit Programma Hoogfrequent Spoorvervoer viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid, door het indienen van een beroepschrift. Ditzelfde geldt ook voor belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten, dat zij geen zienswijze op het ontwerptracébesluit naar voren hebben gebracht. Een beroepschrift kan worden ingediend bij:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening;

 • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • de gronden (redenen) van het beroep, waarbij wordt verwezen naar hetgeen hierna is vermeld over het van toepassing zijn van de Crisis- en herstelwet.

Het is ook mogelijk om digitaal beroep in te stellen via het Digitaal Loket van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (https://digitaalloket.raadvanstate.nl). Digitaal beroep instellen is uitsluitend mogelijk voor burgers. Voor de behandeling van een beroep is een griffierecht verschuldigd.

Gelijktijdig met of na het indienen van een beroepschrift kunt u, bij een spoedeisend belang, een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening. U moet dit verzoek richten tot de voorzitter van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het verzoek moet ten minste de volgende zaken bevatten:

 • Uw naam en adres

 • Dagtekening

 • Vermelding dat het gaat om het Tracébesluit PHS viersporigheid Rijswijk – Delft Zuid

 • Een ondertekening (handtekening)

 • Kopie van dit Tracébesluit

 • De gronden van het beroep (motivering)

 • Kopie van het beroepschrift

Het instellen van beroep kost geld. Dit noemen we ook wel griffierecht. De griffie van de Raad van State vertelt u binnen welke termijn en op welke wijze u het bedrag moet betalen.

 • 1. Voor particulieren: € 168,–

 • 2. Voor rechtspersonen: € 334,–

Voor de behandeling van een voorlopige voorziening moet eveneens griffierecht betaald worden.

Op het Tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer worden aangevuld.

Informatie over de vereisten aan het beroepschrift en informatie over de kosten (griffierechten) vindt u op www.raadvanstate.nl onder ‘Onze Werkwijze/Bestuursrechtspraak/ Ruimtelijkeordeningskamer’. Dit geldt ook voor informatie over het aanvragen van een voorlopige voorziening.

Waar kunt u het tracébesluit inzien?

Het Tracébesluit inclusief bijlagen vindt u op: www.platformparticipatie.nl. Het Tracébesluit inclusief bijlagen ligt van 21 december 2016 tot en met 1 februari 2017 tijdens kantooruren tevens ter inzage op de volgende locaties:

 • het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Koningskade 4, 2596 AA Den Haag

 • het stadhuis van de gemeente Den Haag, Spui 70, 2511 BT Den Haag

 • het stadhuis van de gemeente Rijswijk, Bogaardplein 15, 2284 DP Rijswijk

 • het gemeentehuis van de gemeente Delft, Phoenixstraat 16, 2600 ME Delft

 • het gemeentehuis van de gemeente Midden-Delfland, Anna van Raesfeltstraat 37, 2636 HX Schipluiden

 • het stadskantoor van de gemeente Schiedam, Stadserf 1, 3112 DZ Schiedam

 • het stadhuis van de gemeente Rotterdam, Coolsingel 40, 3011 AD Rotterdam

Let op: Check voor actuele openingstijden tijdens de kerstvakantie de website van de betreffende locatie.

Inloopavonden

Op de inloopavonden bent u welkom met uw vragen over het Tracébesluit, alle bijbehorende stukken en de beroepsprocedure. Tussen 19.00 uur en 21.00 uur kunt u binnenlopen en uw vragen stellen aan medewerkers van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, ProRail en deskundigen van de betrokken ingenieursbureaus.

De inloopavonden worden gehouden op:

 • 16 januari 2017: Infocentrum Spoorzone Delft, Crommelinplein 1, 2627 BM Delft

 • 17 januari 2017: Zaal Beatrix Schiedam, Lange Kerkstraat 70, 3111 NR Schiedam

 • 18 januari 2017: Herberg Vlietzigt, Jaagpad 7, 2288 AB Rijswijk

Meer informatie?

Meer informatie over het Tracébesluit is beschikbaar op www.platformparticipatie.nl/spooruitbreidingrijswijkdelftzuid.

Hier vindt u onder andere alle documenten van het Tracébesluit. Voor meer informatie over de inhoud van het project kunt u terecht op de website van het project: www.prorail.nl/projecten/delft/spooruitbreiding-rijswijk-delft-zuid.

Meer informatie over de procedure vindt u op: www.platformparticipatie.nl.

Voor vragen over de procedure kunt u contact opnemen met de Directie Participatie, telefoonnummer 070 – 456 8999. Voor vragen over de inhoud van het Tracébesluit kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekscontacten van ProRail via 0800 – 7767 245 of het contactformulier op de website invullen (www.prorail.nl/contact).