Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ‘Partiële herziening buitengebied, Witvensedijk 4 Esch’

Logo Haaren

Esch

•Witvensedijk 4 te Esch op de percelen Esch A 996, 1015, 1016 en 1213 gedeeltelijk.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat de gemeenteraad van Haaren op grond van het bepaalde in artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening in zijn vergadering van 24 november 2016 het bestemmingsplan ‘Partiële herziening buitengebied, Witvensedijk 4 Esch’ gewijzigd heeft vastgesteld.

Met dit ontwerpbestemmingsplan worden de bestaande bijgebouwen gesloopt en hiervoor worden drie

bijgebouwen teruggebouwd met een gezamenlijk oppervlakte van circa 570 m². Het plangebied ligt ten westen van de kern Esch. Ten zuiden van het plangebied ligt een sportcomplex met onder andere voetbalvelden en tennisbanen en een hoveniersbedrijf. Ten noorden en tegenover het plangebied zijn vrijstaande woningen gelegen. In het westen is de Essche Stroom gelegen.

Inzien stukken

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, het besluit tot vaststelling en de bijbehorende stukken liggen met ingang van donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017 ter inzage. De stukken zijn tijdens de openingstijden in te zien aan de balie van de Gemeentewinkel (op werkdagen van 9.00 – 12.00 uur en op donderdag tevens van 15.00 - 19.00 uur). Daarnaast is het plan ook te vinden op www.ruimtelijkeplannen.nl en onze website www.haaren.nl. Hier klikt u op “Wonen en omgeving”; vervolgens op “ruimtelijke projecten”. Indien u het plan raadpleegt via www.ruimtelijkeplannen.nl, kunt u zowel op het adres zoeken als op het planidentificatienummer. Het planidentificatienummer voor dit plan is NL.IMRO.0788.BP16ESWitvnsedijk4-VA01.

Beroep

Belanghebbenden kunnen tijdens de termijn van ter inzage ligging (van donderdag 22 december 2016 tot en met woensdag 1 februari 2017) beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Zij die beroep instellen kunnen tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Belanghebbenden, aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij geen zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan kenbaar hebben gemaakt, kunnen geen beroep instellen. Deze belanghebbenden kunnen wel tegen de wijzigingen in het vastgestelde plan beroep instellen.

Het besluit van de gemeenteraad en daarmee het bestemmingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen deze termijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Haaren, 12 december 2016

Burgemeester en wethouders van Haaren

(Dit is tevens een kennisgeving op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit Ruimtelijke Ordening)

Naar boven