Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SchijndelStaatscourant 2016, 70250Ruimtelijke plannenGewijzigd vastgesteld bestemmingsplan Vlagheide 2, 2014

Logo Schijndel

Burgemeester en wethouders van Schijndel maken bekend, dat voor het perceel Vlagheide 2 het bestemmingsplan gewijzigd is vastgesteld.

Wijzigingen

Naar aanleiding van de uitspraak d.d. 1 juni 2016 van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State zijn de volgende wijzigingen zijn in het bestemmingsplan aangebracht:

  • 1.

    de borging van de landschappelijke inpassing in de regels van het bestemmingsplan en de daarbij behorende regels en bijlagen.

 

Terinzagelegging

Het vastgestelde gewijzigde bestemmingsplan ligt, met bijbehorende stukken, met ingang van 16 december 2016 gedurende zes weken, voor eenieder ter inzage bij het informatiecentrum van de gemeente Schijndel, Markt 20 te Schijndel. Tevens kunnen alle stukken ook geraadpleegd worden op de websites: www.schijndel.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0844.BPVlagheide22014-VG02).

 

Beroep

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan. Het beroep moet worden gericht aan de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

 

Het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan treedt daags na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn tevens een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, dan treedt het besluit tot vaststelling van dit bestemmingsplan niet in werking, voordat op dat verzoek is beslist. Een verzoek om voorlopige voorziening moet apart worden ingediend, naast het instellen van beroep. Zowel voor het instellen van beroep als het verzoeken om een voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.