Provincie Zeeland - Publicatie m.e.r.-beoordelingsbesluit Estlandweg 10 in Nieuwdorp

Logo Zeeland

Gedeputeerde staten van Zeeland hebben op 18 december 2015 van Sagro Aannemingsmaatschappij Zeeland B.V. gelegen aan de Estlandweg 10 in Nieuwdorp de mededeling ontvangen dat zij voornemens zijn om de inrichting uit te breiden met het bewerken van BSA (steenachtig) materiaal tot gecertificeerd recyclinggranulaat met een capaciteit van maximaal 100.000 ton per jaar.

 

Ingevolge het bepaalde in de Wet milieubeheer en het Besluit milieu-effectrapportage zijn deze voorgenomen activiteit m.e.r.-beoordelingsplichtig. Dit houdt in dat beoordeeld dient te worden of voor de voorgenomen activiteit een milieueffectrapport (M.E.R.) moet worden opgesteld. Na toetsing van de voorgenomen activiteit hebben wij op 3 februari 2016 besloten dat voor deze activiteit geen M.E.R behoeft te worden opgesteld, omdat er geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.

 

Het besluit en de aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordelingsplicht kan worden ingezien van 10 februari t/m 23 maart 2016 bij de publieksbalie van de gemeente Terneuzen, Stadhuisplein 1 in Terneuzen van maandag tot en met vrijdag van 12.00 tot 16.30 uur.

 

Op grond van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht wordt deze beoordeling beschouwd als een voorbereidingsbeslissing, waartegen geen bezwaar of beroep open staat. Tenzij deze beslissing de belanghebbende door het m.e.r.-beoordelingsbesluit rechtstreeks (dus los van het voor te bereiden besluit, in dit geval de omgevingsvergunning) in hun belang worden getroffen. Deze belanghebbenden kunnen binnen de bovenstaande termijn een bezwaarschrift in te dienen bij Gedeputeerde staten van Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA, Middelburg. Andere belanghebbenden kunnen bezwaren tegen dit besluit te zijner tijd kenbaar maken in de procedure van het uiteindelijke besluit, te weten de omgevingsvergunning op grond van de Wel algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

 

Voor nadere informatie kunt u zich wenden tot de heer A.C. Cuperus, tel. 0115-745114 van RUD Zeeland. Het besluit staat geregistreerd onder nummer W-AOV150225.

Naar boven