Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrechterlandStaatscourant 2016, 70136Ruimtelijke plannenWijzigingsplan Noorderdracht 49 in Oosterblokker

Logo Drechterland

Burgemeester en wethouders van de gemeente Drechterland hebben het bestemmingsplan ‘Drechterland Noord 2011’ gewijzigd. De wijziging is op grond van artikel 3.6, eerste lid onder a Wet ruimtelijke ordening.

 

Wijziging

De wijziging heeft betrekking op het perceel Noorderdracht 49, 1696 AC in Oosterblokker. Het betreft een wijziging van de situering van een bouwvlak van een particuliere burgerwoning. Ook wordt de bestemming gewijzigd van Wonen-Lint 1 naar Wonen-Lint 2.

De wijziging valt binnen de kaders die het bestemmingsplan ons biedt om medewerking te kunnen verlenen.

 

Procedure 

Op grond van artikel 3.4 Algemene wet bestuursrecht, juncto artikel 3.9a Wet ruimtelijke ordening heeft het ontwerp wijzigingsplan vanaf donderdag 20 oktober 2016 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingekomen. U kunt het wijzigingsplan gedurende zes weken inzien tijdens kantoortijden in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Hoogkarspel. Het digitale plan met identificatienummer NL.IMRO.0498.WPNoorderdracht49-VG01 is ook in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Beroep en voorlopige voorziening

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de datum van de kennisgeving van dit besluit in beroep gaan. U kunt in beroep gaan door een brief te sturen naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. U kunt uw beroepschrift ook digitaal indienen via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. U moet hiervoor beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

 

  • 1.

    Vermeld in de brief in ieder geval uw naam, adres, datum, een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep gaat en uw redenen van het beroep. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Voor in beroep gaan, betaalt u een griffierecht.

  • 2.

    Ook wanneer u een zienswijze naar voren heeft kunnen brengen of bezwaar heeft kunnen maken, staat beroep open, tenzij u redelijkerwijs kan worden verweten dat u dit niet heeft gedaan.

  • 3.

    Een beroepschrift schorst de uitvoering van het besluit niet. U moet hiervoor ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen naar de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.