Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2016, 70045Ruimtelijke plannen"Gemeente Den Helder - Kennisgeving vastgesteld bestemmingsplan - Leendert den Bergerstraat 18-20"

Logo Den Helder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Den Helder maken op grond van artikel 3.8, lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 met planidentificatie NL.IMRO.0400.312BPLDBSTR1820-VST1 in de raadsvergadering van 28 november 2016 ongewijzigd is vastgesteld.

 

Het bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 is opgesteld om 10 grondgebonden woningen te kunnen realiseren op de locatie van het voormalige schoolgebouw aan de Leendert den Bergerstraat 18-20.

 

Tot het plangebied behoren de gronden aan de Leendert den Bergerstraat 18-20. Het bestemmingsplan voorziet in een actuele regeling voor het plangebied waarin alle beleidsstukken zijn meegenomen.

 

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken liggen vanaf 27 december 2016 gedurende een periode van zes weken ter inzage (dus tot en met 6 februari 2017).

 

Het vastgestelde bestemmingsplan Leendert den Bergerstraat 18-20 te Den Helder ligt op de volgende wijzen ter inzage:

  • 3.

    digitaal en op papier bij het Klant Contact Centrum in het stadhuis aan de Drs. F. Bijlweg 20 op maandag tot en met woensdag van 8.30 tot 17.00 uur, donderdag van 8.30 tot 19.30 uur en vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur.

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravehage door:

  • 1.

    belanghebbenden die kunnen aantonen dat hen redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij niet overeenkomstig artikel 3.8, lid 1 Wro, juncto afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren hebben kunnen brengen.

     

Gedurende de genoemde termijn kan tevens, indien door betrokkenen een beroepsschrift is ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend.

 

Voor zowel het in behandeling nemen van het beroepsschrift als het in behandeling nemen van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Inwerkingtreding

Het bestemmingsplan treedt in werking op de eerste dag na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treed het bestemmingsplan niet in werking tot op dat verzoek is beslist.

  •