Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2016, 6993Ruimtelijke plannenTERVISIELEGGING VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “HELMERHOEK 2015” (NL.IMRO.0153.BP00093-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 25 januari 2016 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan “Helmerhoek 2015” gewijzigd vastgesteld.

Het bestemmingsplan “Helmerhoek 2015” heeft betrekking op het gebied begrensd door Rijksweg 35, Usselerrondweg, Broekheurnering, Beekwoudehoek, de achterkant van percelen Boskamphoek, door de Usseler Markeweg, Groot Bruninkstraat, Heersenkampweg en de Usselerstroom.

Met dit bestemmingsplan wordt aan het plangebied een actuele juridisch-planologische regeling gegeven, waarbij het bestaande gebruik van de gronden en de gebouwen in dit gebied wordt vastgelegd.

Gewijzigde vaststelling

Bij de vaststelling van het plan heeft de raad, ten opzichte van het ontwerp, wijzigingen in het plan aangebracht. Het betreft het aanpassen van de verbeelding voor wat betreft de bouwvlakken van percelen aan de Ravenhorsthoek en het aanpassen van de regels waar het gaat om de maximale hoogte van bijbehorende bouwwerken binnen diverse bestemmingen.

Inzien bestemmingsplan

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ligt met de daarbij behorende stukken met ingang van 11 februari 2016 gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00093-0003

en via het digitaal loket op de website van de gemeente Enschede, www.enschede.nl.

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/NL.IMRO.0153.BP00093-0003

Wilt u een nadere toelichting of toch de papieren versie van het plan inzien op het Stadskantoor ? U kunt hiervoor een afspraak maken via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 12 februari 2016 tot en met 24 maart 2016 kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.