Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DantumadielStaatscourant 2016, 69856Ruimtelijke plannenVerleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure)

Logo Dantumadiel

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel maken bekend dat omgevingsvergunning is verleend voor:

  • 1.

    Feanwâlden, Bosksingel 4 (bouw woning met garage)

 

Vanwege de strijd met het bestemmingsplan kon de omgevingsvergunning niet zonder meer worden verleend. Het college heeft dan ook besloten om op grond van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht af te wijken van het bestemmingsplan. Tijdens de termijn van ter inzage legging van de ontwerp-omgevingsvergunning zijn geen zienswijzen ontvangen. De verleende omgevingsvergunning is ongewijzigd ten opzichte van de ontwerpbesluit.

 

Ter inzage

De omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken kunnen met ingang van donderdag 22 december t/m woensdag 1 februari 2017 worden ingezien bij de receptie van het gemeentehuis, Hynsteblom 4 in Damwâld. De omgevingsvergunning is vanaf die datum eveneens digitaal te bekijken op onze website www.dantumadiel.eu en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. De directe link met IMRO codering van de omgevingsvergunning is http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.1891.ovFWbosksingel4-0401.

 

Beroep

Indien u zich niet kunt verenigen met het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning dan kan een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend bij de Rechtbank Noord-Nederland, sector Bestuursrecht, Postbus 150, 9700 AD Groningen. De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd (art 6:8 lid 4 Awb). Vanwege het feit dat geen zienswijzen zijn ontvangen kan alleen nog beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit.

Het besluit treedt in werking, daags na afloop van de beroepstermijn. Het indienen van een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Daartoe kan bij onverwijlde spoed gelet op de betrokken belangen binnen de beroepstermijn, door een belanghebbende die een beroepschrift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank. Wanneer binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Damwâld, woensdag 21 december 2016

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel,

Drs. K.S. Heldoorn, burgemeester

E. Wagenaar, loco-secretaris