Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NederweertStaatscourant 2016, 69829VerkeersbesluitenPermanente verkeersmaatregel instellen tweerichtingsverkeer Kerkstraat (gedeeltelijk) en wijzigen rijrichting Burg. Hobusstraat (gedeeltelijk)

Logo Nederweert

B&W-16-1117_1_1(B)

Burgemeester en wethouders van Nederweert;

Overwegingen ten aanzien van het besluit

bij besluit van burgemeester en wethouders van Nederweert, kenmerk B&W-14-03878 van 9 december 2014 is besloten eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers in te stellen voor de Kerkstraat waarbij inrijden is toegestaan vanaf de Geenestraat/Brugstraat richting Burg. Greijmansstraat/Kapelaniestraat;

 

bij besluit van burgemeester en wethouders van Nederweert, kenmerk 22-31-PW van 28 mei 1991 is besloten eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers in te stellen voor een gedeelte van de Burg. Hobusstraat, nabij pand Kerkstraat 33, waarbij inrijden uitsluitend is toegestaan vanuit de Kerkstraat;

 

bij besluit van burgemeester en wethouders van Nederweert, datum onbekend, is besloten eenrichtingsverkeer met uitzondering van fietsers en bromfietsers in te stellen voor de een gedeelte van de Burg. Hobusstraat, tussen pand Kerkstraat 19 en 21, waarbij inrijden uitsluitend is toegestaan vanuit de Kerkstraat;

 

de bereikbaarheid van het centrum van Nederweert door consumenten laag wordt gewaardeerd;

 

het vanuit Retail perspectief belangrijk is dat het centrum vanuit alle richtingen goed bereikbaar is;

 

het voor het functioneren van het centrum belangrijk is om de bereikbaarheid van het kernwinkelgebied, de omliggende parkeerplaatsen en de bronpunten (supermarkten) in of zoveel mogelijk nabij het kernwinkelgebied te verbeteren;

 

met een aantal maatregelen de bereikbaarheid van het centrum van Nederweert aanzienlijk verbeterd kan worden;

 

bij deze maatregelen een goede afweging is gemaakt tussen de thema's bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid;

 

belanghebbenden met enige regelmaat geconsulteerd zijn;

 

gezien het raadsvoorstelnummer 2016-44 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 augustus 2016 en dat de gemeenteraad dit voorstel heeft behandeld in zijn vergadering van 27 september 2016 onder nummer RI-16-00177 onder agendapunt 13;

 

de gemeenteraad akkoord gaat voorgestelde verkeersstructuur binnen de kern van Nederweert aan te passen en de eenrichting in de Kerkstraat tussen de Burg. Greijmansstraat/Kapelaniestraat en Paulus Holtenstraat op te heffen en de rijrichting in de Burg. Hobusstraat nabij pand Kerkstraat 33 en Burg. Hobusstraat tussen pand Kerkstraat 19 en 21 te wijzigen/om te draaien waarbij inrijden vanuit de Burg. Hobusstraat naar Kerkstraat is toegestaan;

 

voor het wijzigen van de verkeersmaatregelen in dit besluit  de uniforme openbare voorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht dient te worden gevolgd;

 

betreffende wegen in beheer zijn bij de gemeente Neder­weert;

 

de plannen 6 weken ter inzage liggen en dat iedereen zijn bemerkingen hiertegen kenbaar kan maken;

 

de Politie Limburg-Noord, basiseenheid Weert-Nederweert om advies wordt gevraagd en wel/niet kan instemmen met de hieronder genoemde verkeersmaatregel;

 

gelet op de bepalingen van de Wegenverkeerswet, het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer en het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, zijnde:

dat de bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (art 18, lid 1d) en daarin opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders;dat op grond van artikel 15, eerste lid van de Wegenverkeerswet 1994 een verkeersbesluit genomen moet worden voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd; dat gezien het gestelde in artikel 21 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer juncto artikel 2 Wegenverkeerswet kan worden opgemerkt dat met het nemen van de onderhavige maatregelen het volgende wordt nagestreefd:het verzekeren van de veiligheid op de weg;het zo veel mogelijk waarborgen van de vrijheid/doorstroming van het verkeer;het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade voor de omgeving;dat de verkeersborden die een gebod, een verbod of een adviessnelheid betreffen zijn vastgesteld in bijlage I, behorende bij het RVV 1990, hoofdstukken A tot en met H (artikel 4 eerste lid BABW) en dat in het verkeersbesluit de aard en de omvang van de maatregelen wordt aangegeven. (artikel 18 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer) (Stb. 460, 1990);

 

BESLU ITEN

 

door het plaatsen van borden volgens model C02 en C03 van Bijlage 1 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459, 1990);

- een gedeelte van de Burgemeester Hobusstraat nabij pand Kerkstraat 33 het eenrichtingsverkeer te wijzigen/om te draaien waarbij het inrijden is toegestaan vanuit de Burg. Hobusstraat richting kerkstraat; uitgezonderd fietsers en bromfietsers (onderbord OB54);

-een gedeelte van de Burgemeester Hobusstraat tussen de panden Kerkstraat 19 en 21 het eenrichtingsverkeer te wijzigen/om te draaien, waarbij het inrijden is toegestaan vanuit de Burg. Hobusstraat richting Kerkstraat, uitgezonderd fietsers en bromfietsers (onderbord OB54);

een gedeelte van de Kerkstraat tussen de Burg. Greijmansstraat/Kapelaniestraat en Paulus Holtenstraat tweerichtingsverkeer in te stellen;

 

Nederweert, 6 december 2016

Burgemeester en wethouders van Nederweert

De secretaris, drs. J.C.T. Bakens

De burgemeester, H.F.M. Evers

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

U kunt de stukken inzien binnen zes weken na de dag van publicatie, van 23 december 2016 tot en met 2 februari 2017 bij de centrale klantenbalie of op afspraak. Het indienen van schriftelijke zienswijzen is tijdens de inzage periode mogelijk bij burgemeester en wethouders, mondeling kan dat op afspraak bij het team Samenleving van de afdeling Dienstverlening via een hoorzitting. Voor meer informatie mag u ook bellen met de heer W. Bijlmakers van bovenstaand team.