Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OegstgeestStaatscourant 2016, 69670Ruimtelijke plannenExploitatieplan ‘Haarlemmerstraatweg’

Logo Oegstgeest

Overeenkomstig artikel 3.8 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening maakt het college van burgemeester en wethouders dat bekend dat de raad op 24 november 2106 besloten heeft het Exploitatieplan ‘Haarlemmerstraatweg’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.EPHaarlmstrw-VA01 vast te stellen. Dit exploitatieplan behoort bij het bestemmingsplan ‘Haarlemmerstraatweg’ met identificatiecode NL.IMRO.0579.BPHaarlmstrw-VA01 dat gelijktijdig ter inzage ligt.

 

Het Exploitatieplangebied ligt aan de noordkant van de gemeente Oegstgeest, langs de A44 en bevat globaal de gronden van het voormalige MEOB-terrein en het gedeelte van de Haarlemmerstraatweg tot en met het kruispunt met de provinciale weg N4444.

 

Vanaf 14 december 2016 tot 25 januari 2017 ligt het vastgestelde exploitatieplan met bijbehorende stukken ter inzage.

 

Het exploitatieplan en de bijbehorende stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en ook op de website van de gemeente via www.Oegstgeest.nl> Bestemmingsplannen> Nu ter inzage>.

In deze periode kan eenieder het exploitatieplan ook op papier inzien bij de receptie van het gemeentehuis van Oegstgeest, maandag tot en met vrijdag geopend van 9.00 tot 17.00 uur of na telefonische afspraak 14071. Wij wijzen u op dat de papieren versie minder gebruiksvriendelijk raadpleegbaars is dan de digitale versie en adviseren u het bestemmingsplan via ruimtelijke plannen te raadplegen.

 

Zij die tijdig bij de gemeenteraad zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen als bedoeld in artikel 3:15 Awb naar voren hebben gebracht, kunnen binnen zes weken na de dag waarop het besluit is bekendgemaakt beroep instellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Diegenen die beroep hebben ingesteld kunnen eveneens een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State indienen. Voor het in behandeling nemen van het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.